banner 01

ipodrenthe600

IPO JAARCONGRES 3 EN 4 OKTOBER 2017

PROVINCIES ZIJN ONMISBAAR BIJ ENERGIETRANSITIE

De energietransitie is geen luxe, maar noodzaak. En de provincies zijn daarbij onmisbaar. Zij zijn de middenvelder die ieder elftal nodig heeft. Niet altijd even opvallend, maar wel broodnodig.

Deze rol van de provinciale besturen schetste IPO-voorzitter Ank Bijleveld-Schouten op het jaarlijkse IPO-congres dat dit keer gehouden werd in Emmen. Ruim 450 personen bespraken op 4 oktober in Emmen met elkaar wat genoemd werd 'één van de grootste  maatschappelijke opgaven van deze eeuw: de energietransitie'.

Ook Provinciale Statenleden van 50PLUS namen aan dit congres deel. Onder hen Mieke Hoek, die namens 50PLUS zitting heeft in Provinciale Staten van Utrecht.

Dat er energie uit de provincies komt, bleek ook uit de twaalf workshops die door de provincies waren georganiseerd. Zo gaf gastprovincie Drenthe een demonstratie van de pas ontwikkelde 'Energy Game' waarbij deelnemers werden uitgedaagd om met behulp van een digitaal spel het landschap in te richten met duurzame energietechnieken. Het doel was een dorp of stad energieneutraal te maken, met keuzes waarin alle partijen (bewoners, energieleveranciers, maatschappelijke organisaties, etc.) zich konden vinden. Net als in de praktijk, bleek dat geen eenvoudige opgave. De provincie Drenthe gaat binnenkort om tafel met gemeenten om te kijken hoe deze vorm van serious gaming in de praktijk kan worden ingezet. 

Brabant, de provincie die de grootste emissieloze busvloot van Europa heeft en één van de koplopers is als het gaat om de ontwikkeling van de laadinfrastructuur, liet zien hoe deze investeringen tot stand zijn gekomen en wat ze in de praktijk hebben opgeleverd.

In de workshop van Gelderland verkenden de deelnemers de mogelijkheden om de energietransitie te versnellen.

Enkele conclusies waren dat de energietransitie leidend moet zijn bij het opstellen van de provinciale omgevingsvisie en dat er leiderschap met oog voor draagvlak nodig is.

opidrenthe600

IPO-voorzitter Bijleveld-Schouten benadrukte op het congres het belang van samenwerking tussen de overheden; ieder vanuit zijn eigen kracht en rol, waarbij de opgave centraal staat. Als voorbeeld refereerde zij aan de gezamenlijke investeringsagenda 'Naar een duurzaam Nederland' van provincies, gemeenten en waterschappen, waarmee de medeoverheden de overgang naar een energieneutraal, circulair en klimaatbestendig Nederland versnellen. Deze agenda is onlangs ook aangeboden aan de onderhandelaars aan de formatietafel voor een nieuw kabinet. Bijleveld pleitte voor een programmatische aanpak rond de energietransitie. "Wij vragen het nieuwe kabinet een meerjarig nationaal programma – tot 2030 – dat zekerheid biedt. Ook financieel."

Het Inter Provinciaal Overleg, kortweg IPO, is een vereniging, waarvan alle Nederlandse provincies lid zijn. Het behartigt de belangen van de provincies en biedt een platform voor onder meer het optimaliseren van de condities waaronder provincies werken en het stimuleren van provinciale vernieuwingsprocessen.

Voor meer informatie over het IPO zie www.ipo.nl 

Op de foto boven: Statenleden van 50PLUS uit verschillende provincies.  Van linksaf: Marcel Bruins, Frans Bergwerf, Mieke Hoek, Henk van der Linden, Leendert Losser, Willem Willemse en Fred Kerkhof. Op de foto midden: IPO-voorzitter Ank Bijleveld-Schouten.

(c) 10 oktober 2017

 


glas water 600

CONCLUSIE WATERDAG:

ELKAAR NODIG BIJ COMPLEXE WATERPROBLEMEN

In Fort Voordorp in Groenekan had maandag 2 oktober de eerste Provinciale Utrechtse Waterdag plaats. De dag draaide om het versterken van de samenwerking door het uitwisselen van kennis en ideeën. Ook het Utrechtse 50PLUS-Statenlid Mieke Hoek bezocht de bijeenkomst.

In Groenkan waren veel sprekers en anderen van verschillende disciplines. Vertegenwoordigd waren onder meer de provincie Utrecht, de vier regionale waterschappen, belangenorganisaties, zoals LTO en de Nederlandsche Fruittelers Organisatie, en andere overheden, zoals gemeentebesturen en Statenleden, en beheerders van rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Ze spraken over onderwerpen als ruimtelijke adaptatie, bodemdaling, medicijnresten, versterking van de Lekdijk, zoetwatervoorziening en gewasbeschermingsmiddelen. Tijdens het ochtendprogramma werd al snel duidelijk dat overheden en belangenorganisaties elkaar nodig hebben om deze complexe problemen op te lossen. De korte dialogen op het podium werden tijdens het middagprogramma voortgezet in de workshops. In deze kleinere settings kwamen verschillende oplossingsrichtingen op tafel. Deelnemers wisselden veelvuldig contactgegevens uit om op een later moment verder te praten. Hieruit bleek de grote wil onder de aanwezigen om samen te werken.

Een niet te verwaarlozen probleem is de vervuiling van het water door het doorspoelen door de wc van medicijnen, zo werd onder meer geconstateerd. Ook het vele gebruik van medicijnen geeft zorgen. Medicijnresten komen via ontlasting en urine bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties terecht.

Op de website van de provincie Utrecht werd over de provinciale Waterdag onder meer geschreven: "Uitsmijter van de dag was het inspirerende verhaal van Marius Smit, de oprichter van de Plastic Whale Foundation. https://plasticwhalefoundation.com Met humor en in alle openheid vertelde hij over zijn missie om iets te doen aan de 'plastic soep'; de enorme berg plastic die onze grachten, rivieren, zeeën en oceanen vervuilt. Zijn idee is uitgegroeid tot een bedrijf met acht eigen sloepen waarmee plastic uit de grachten van Amsterdam wordt gevist. Hij had dit niet kunnen bereiken zonder de hulp van en samenwerking met verschillende organisaties. Zijn verhaal werd met veel enthousiasme door de aanwezigen ontvangen. Een mooie afronding van een dag waarin samenwerking centraal stond."

© 4 oktober 2017

 


 MiekeHoek25092017

MOTIE: SNELHEID MOET NAAR 80 KM OP

NOORDELIJKE RING UTRECHT/ZUILENSE RING

Namens de fractie van 50PLUS en mede de SP en de PvdD is in de Provinciale Staten van Utrecht een motie ingediend die behelst de snelheid van de Noordelijke Ring Utrecht (NRU N230)/Zuilense Ring (tussen de A27 en A2) terug te brengen naar één snelheid van 80 km per uur.

In de Statenvergadering van maandag 25 september werd de motie behandeld en vervolgens doorgeschoven naar de Commissievergadering Mobiliteit, Milieu en Economie van 9 oktober. Met als argument dat het van groot belang is dat zodoende meer info beschikbaar komt en dat insprekers de mogelijkheid krijgen hun standpunt uiteen te zetten.

De Statenleden menen ook meer tijd nodig te hebben om zich te laten informeren. Daardoor is er meer kans op een breed draagvlak om de gewenste doelen te bereiken.

In de gezamenlijke motie van 50PLUS  (Statenlid Mieke Hoek, op de foto op het scherm), SP en PvdD wordt onder meer opgemerkt dat de gezondheid van de inwoners het hoogste goed is en er alles aan gedaan moet worden om dit te borgen. Alsook dat luchtverontreiniging schadelijk is voor de gezondheid en milieu. Bovendien wordt gewezen op de zorgplicht om schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging voor de menselijke gezondheid en milieu te vermijden, te voorkomen of te verminderen.

Volgens de indieners van de motie is bij één snelheid van 80 km per uur op de Noordelijke Ring Utrecht (NRU N230)/Zuilense Ring (tussen de A27 en A2) de uitstoot van stikstofdioxide, fijn en ultrafijnstof het laagste.

Een en ander moet volgens de motie worden geborgd in een overeenkomst tussen alle deelnemende partners die betrokken zijn bij de opwaardering van het betreffende traject.

Klik HIER om de volledige tekst van de motie te lezen.

© 25 september 2017

 


miekemartine600 

STATENLID MIEKE HOEK BEZOEKT PRINSJESDAG

Mieke Hoek, voor 50PLUS lid van Provinciale Staten van Utrecht, en 50PLUS Eerste Kamerlid Martine Baay waren op de derde dinsdag van september aanwezig bij de plechtigheden rond Prinsjesdag.

Grote beleidsplannen werden er niet gepresenteerd in de Troonrede, die werd uitgesproken door koning Willem Alexander. Het ontbreken van die plannen had te maken met het feit dat het zittende kabinet van VVD en PvdA demissionair en daardoor vrijwel vleugellam is. Bovendien werden diverse kabinetsvoornemens eerder dagen al gelekt. Anders dan andere jaren waren er nu in de dagen na Prinsjesdag geen Algemene Politieke Beschouwingen. Zodra er een nieuw kabinet is, wordt er een debat over de dan af te leggen regeringsverklaring gehouden.

Plannen van het kabinet hebben ook hun uitwerking op de provincies en op het werk van de statenleden in de provincies. Politici van 50PLUS, landelijk en provinciaal, kijken met grote spanning naar de regeringsverklaring uit. Zij vragen zich af wat het nieuwe kabinet te bieden heeft voor met name de mensen voor wier belangen 50PLUS opkomt.

Een uitspraak die premier Rutte tegenover de media deed na afloop van de plechtigheden in de Ridderzaal beloofde niet veel goeds. De premier zei dat het klimaat in ons land nu dusdanig is dat de lonen flink omhoog kunnen en moeten. Over mensen met een AOW/pensioenuitkering repte Rutte niet. Dat houdt het risico in dat de afstand tussen werkenden en niet-werkenden nog groter wordt dan die al is.

De politici van 50PLUS zullen er al het mogelijke aan doen te voorkomen dat dit risico werkelijkheid wordt. Sterker nog: 50PLUS zal zich er hard voor maken dat de afstand kleiner wordt.

© 24 september 2017

koets600

 


 utrecht600

JAARLIJKS UITJE STATENLEDEN UTRECHT

Leden van Provinciale Staten van Utrecht hebben hun jaarlijkse uitje gehouden. Ook Statenlid Mieke Hoek van 50PLUS (links op de foto) deed er aan mee. De dag bestond uit ontspanning en informatie.

Het uitje op vrijdag 1 september begon met een presentatie over informatieveiligheid en privacy.  Een tweede informatief onderdeel betrof een interactieve bijeenkomst over integriteit.

Vervolgens gingen de Statenleden, onder wie een deel per fiets, naar een dakterras van een grote parkeergarage. Daar kregen zij uitleg over en een presentatie van het Science Park De Uithof en de  Uithoflijn, de Regiotram Utrecht (foto onder). Ook werd een fietstocht gemaakt via Amelisweerd en de N411, met uitleg over de verkeerssituatie

De fractie van 50PLUS deed ook mee aan de beklimming van de Domtoren. Hetgeen tot de uitspraak leidde dat maar weer eens bleek hoe taai en volhardend 50plussers zijn.

Het jaarlijkse Statenuitje werd afgesloten met een dinerbuffet op een nogal uitzonderlijke locatie, namelijk restaurant De Lik, wat een leegstaande gevangenis bleek te zijn. Wellicht is dat een signaal dat de bezuinigingen ook bij Provinciale Staten Utrecht hebben toegeslagen.

© 2 september 2017

tram600


 

VOETPAD NAAR BUSHALTE ABCOUDE

OFFICIEEL GEOPEND

Op donderdag 13 juli is het voetpad van Abcoude naar de Carpoolplaats bij de A2 geopend. Deze is tot stand gekomen door inzet van de fractie van 50PLUS Utrecht. Dit voetpad was nodig omdat de bushalte voor de buslijn 126 van Abcoude naar Mijdrecht was komen te vervallen en verplaatst naar de carpoolplaats bij de A2. De voetgangers moesten via een onverlicht brom- en fietspad naar de carpoolplaats.

Dit was onverantwoordelijk en onveilig vond de fractie. De fractie van 50PLUS heeft Veilig Verkeer ingeschakeld en gevraagd om de situatie te bekijken en met een rapport te komen. Dit rapport maakte de provincie en de gemeente met de grond gelijk en er moest met spoed een voetpad komen. Martine Baay en Mieke Hoek waren bij de opening aanwezig

Voor meer info zie de link naar RTV Utrecht en het artikel in een huis aan huisblad.

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1639547/voetpad-en-verlichting-tussen-abcoude-en-carpoolplaats-a2.html

 

Abcoude2

 

Artikel in Huis aan huisblad "Het Witte Weekblad" in de gemeente De Ronde Venen waar Abcoude onder valt:

Het heeft wat voeten in de aarde gehad en Mieke Hoek, Statenlid voor 50PLUS in de provincie Utrecht, Martine Baay Eerste Kamerlid voor 50 PLUS en Cees Spanbroek van de OBV, Ouderenbelangenvereniging, hebben heel wat werk moeten verzetten voor het zover was maar uiteindelijk is het toch gelukt en op 13 juli werd het voetpad naar de Carpoolplaats in Abcoude officieel geopend.

 

abcoude3
Foto: Caroline Stroer

Naar aanleiding van vele bezorgde brieven van inwoners uit Abcoude heeft Mieke Hoek een initiatiefvoorstel ingediend bij de Staten. De aanleiding was het feit dat na de nieuwe concessie van vervoerder Syntus de bushalte in de Piet van Wijngaerdtlaan in Abcoude verplaatst is naar de carpoolplaats aan de A2. De nieuwe halte ligt op 800 meter afstand van de vroegere halte en kan door voetgangers alleen bereikt worden via het fietspad dat langs de Burg. Des Tombesweg ligt.

Het gebruik van het fietspad zorgt voor gevaarlijke situaties omdat het in beide richtingen gebruikt wordt. Ook is er sprake van onvoldoende verlichting. 'De kwestie is aangekaart bij Veilig Verkeer Nederland maar dat duurde ongeveer vijf maanden en er gebeurde niets', meldt Hoek. Martine Baay vervolgt: 'We hebben toen het bestuur van Veilig Verkeer Nederland benaderd en binnen een week kregen we antwoord en kwam iemand van Veilig Verkeer Nederland de situatie bekijken.

Daaruit kwam een rapport waarin Veilig Verkeer aangaf dat het hier inderdaad om een gevaarlijke situatie ging. Hun aanbeveling was om gebruik te maken van de brede tussenberm direct na de rotonde binnen de kom om de afstand tussen twee haltes te verkleinen. Veilig Verkeer adviseerde om met spoed openbare verlichting aan te brengen langs het hele fietspad en tevens het trottoir vanaf de Piet van Wijngaerdtlaan door te trekken tot aan de carpoolplaats.

De motie ingediend door de VVD waarin zij pleiten voor directe aanleg van een voetpad voorzien met bankjes en verlichting werd unaniem overgenomen door de raad. Na gesprekken tussen wethouder Alberta Schuurs en Gedeputeerde Jacqueline Verbeek is overeengekomen om de kosten te delen dus 50/50 voor zowel gemeente als provincie.

Op verzoek van 50 PLUS is nu ook het bushokje aan alle kanten dichtgemaakt maar wel transparant. Het wachten is nu alleen nog op de zes lichtmasten die door City Tec zullen worden aangesloten op het elektriciteitsnet van Stedin. Een woordvoerder van Stedin geeft aan dat Stedin de vergunning hiervoor heeft aangevraagd bij de gemeente. Die is verleend en volgens City Tec zullen in de laatste week van juli de lantaarnpalen geplaatst worden.


 

BELLOPAD IN VINKEVEEN GEOPEND

BELEEF CULTUUR EN NATUUR LANGS HET OUDE SPOOR

 

wandelingklein

 

Maandag 26 juni is het BELLOPAD officieel geopend.

De Provinciale Staten heeft subsidie voor de realisatie goedgekeurd.

Martine Baay, fractiemedewerker en Mieke Hoek, Statenlid waren voor

de opening uitgenodigd en hebben de wandeling naar de plaats van

de opening gemaakt. Dit was maar een stukje van een half uurtje.

De totale wandeling is ongeveer 5 uren.

Het BELLOPAD is een prachtig wandelpad van Uithoorn naar Abcoude.

Aangelegd over een voormalige spoorroute.

De naam BELLO komt van de laatste locomotief die de route heeft gereden.

Voor meer informatie kijk op www.bellopad.nl


 

KADERNOTA 2017 PROVINCIE UTRECHT

 

Onlangs heeft de Provinciale Staten de Kadernota behandeld.

WAT GAAT DE PROVINCIE UTRECHT DOEN IN 2018?

De fractie van 50PLUS heeft de volgende opmerkingen gemaakt.

Aandacht voor ouderen en arbeidsmarkt

Mieke Hoek: "50PLUS Vindt het belangrijk dat er, naast onderwijs en arbeidsmarkt voor jongeren, ook aandacht blijft voor arbeidsmarkt en ouderen. Zij hebben veel ervaring die ingezet kan worden bij het leerproces voor jongeren.

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid één van de speerpunten van 50PLUS. Goed Openbaar Vervoer met goede aansluitingen op het bestaande netwerk. Haltes op redelijke loopafstand zijn noodzaak.

Levensloop bestendig bouwen

Bij inbreilocaties moet niet alleen aan sociale sectorwoningen gedacht worden maar. Er moet ook levensloop bestendig gebouwd worden. Dit is belangrijk voor de doorstroming in de woningmarkt. Men moet steeds langer zelfstandig blijven wonen. Dan moet er ook voldoende aangepaste woningen voor ouderen zijn om dat mogelijk te maken.

Meer mogelijkheden voor de fiets

50PLUS is tevreden dat er aandacht is voor meer fietsstimulering bij verschillende projecten in de provincie. Bewegen is gezond. Meer mogelijkheden voor de fiets zorgen ervoor dat mensen de auto thuis laten staan en de fiets pakken.

Toegankelijkheid minder validen

Daarnaast blijft 50PLUS aandacht vragen voor de toegankelijkheid voor minder validen in onder meer recreatiegebieden. Obstakels moeten geen belemmering zijn voor de doorgang. Hier vindt 50PLUS helaas te weinig van terug in de kadernota".


 

CONTACTPERSONEN BESTUUR 50PLUS

PROVINCIE UTRECHT

                                                          Mail:                                          Mobile:

Voorzitter:           Richard Postma   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.      0637445311

Vice Voorzitter:   Chris Portengen   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris:          Franc Gerritsen      Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.       0642018200

Lid:                      Teun de Gast       Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Zie ook onder kopje "Over ons" op de startpagina


 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 50PLUS

 

Afdelingsbestuur Utrecht met Statenlid Mieke Hoek

 

Op de Algemene Ledenvergadering van 50PLUS van 17 juni jl. die druk bezocht werd waren tevens aanwezig van de Afdeling Utrecht.

Van links naar rechts: Chris Portengen (Vice Voorzitter), Theun de Gast (Bestuurslid), Mieke Hoek (Statenlid) en Richard Postma (Voorzitter).


 

NIEUWE LANDELIJKE VOORZITTER

50PLUSPARTIJ BENOEMD

 

Nieuwe Voorzitter Jan Zoetelief

Tijdens de vergadering werd Jan Zoetelief, met een grote meerderheid van stemmen gekozen tot nieuwe Voorzitter.

Jan Nagel kreeg als afscheid een prachtig portret van hemzelf aangeboden.


 

NATIONAAL PARK HEUVELRUG EEN FEIT

 

 Nationaal Park Heuvelrug

 

Statenlid Mieke Hoek bezocht op 7 juni de bijeenkomst Nationaal Park Heuvelrug waarbij het uitgangspunt is één Nationaal Park Heuvelrug van Grebbeberg tot Gooimeer waarmee de bijzondere natuur beschermd en ontwikkeld kan worden.

Zie voor meer info [klik hier]


 

LEDENVERGADERING

AFDELING UTRECHT 17 MEI

 Ledenvergadering afdeling Utrecht 50PLUS 17 mei 2017

Uit Utrecht geen nieuws? 

Nu dat was in feite het omgekeerde. De extra ledenvergadering  17 mei leverde veel nieuws. Dat ging van indringende vragen over het doen en laten van 50PLUS tot aanmeldingen voor het Provinciaal bestuur. Dat leverde serieuze kandidaten op om in de verkiezingen voor de gemeenteraad mee te doen. En het toonde hoe en energiek en betrokken vele ouderen zijn, ook als ze de 65 gepasseerd zijn om  over hun brede kennis maar te zwijgen.

Ouderen zijn rijk. Natuurlijk is dat zo wanneer de hypotheek na veertig jaar aflossen tenslotte afbetaald is terwijl en er ook nog een klein spaarpotje is. Jongeren mopperen intussen dat zij arm zijn. Begrip voor een heel leven hard werken en zuinig zijn bestaat niet bij hen.

Dat geeft 50PLUS nog een mooie taak zoals er wel meer zijn die nodig aan gepakt moeten worden. Begrip voor elkaar kweken is daar de basis van. En daarom is het zo interessant om te zien dat senioren daar nog steeds voor klaar staan. De motivatie komt uit ervaring en kennis en de wil om die beschikbaar te stellen.

De foto spreekt voor zichzelf.  Wat een energie!

Herman Troost


 

MIEKE HOEK GEINSTALLEERD LID 

PROVINCIALE STATEN UTRECHT

Op 26 maart 2015 werd Mieke officieel geinstalleerd als statenlid van de Provinciale Staten van Utrecht, en wij waren daarbij. Wij feliciteren haar van harte! Dat deed de Commissaris van de Koning van Utrecht, Willibrord van Beek, ook.

Het Utrechtse team is blij met Mieke en heeft er alle vertrouwen in dat zij zich volop in zal zetten voor de ouderen in de provincie, zoals zij dat de afgelopen vier jaar ook met verve deed. 

InstallatieMieke 

Mieke ontvangt bloemen van Willibrord van Beek


 

50PLUS UTRECHT BEDANKT ALLE 50PLUS KIEZERS

Publicatie1

Mieke en logo 50PLUS

Mieke Hoek blijft lid van de Provinciale Staten van Utrecht volgens de laatste prognoses. 50PLUS heeft in Utrecht een 'dikke' zetel behaald. Zij heeft zich enorm ingezet tijdens de campagne, samen met het team Utrecht. Chapeau Mieke!
Zoals het er nu uitziet, komt 50PLUS met twee zetels in de Eerste Kamer.


 

OPROEP IN DE TELEGRAAF EN HET AD

U kunt de advertentie downloaden en op uw raam en op kantoor ophangen. Maar vooral adviseren wij u te STEMMEN OP 50 PLUS!

Advertentie50PLUSinlandelijkebladen AdvertentieFacebook50PLUS50

Oproep in Telegraaf en AD                     Oproep op Facebook

 


 

MIEKE IN DE MEDIA

 

Artikel '50PLUS slaat de noodtrom voor de senioren' in VAR Nieuwsblad op 16 maart 2015.

Artikel en uitzending over Utrechts lobbywerk in Brussel op RTV Utrecht op 11 maart 2015 (uitzending rechtsboven op webpagina).

Uitzending over Provinciale verkiezingen op U in de Wijk op 10 maart 2015.

Debat Provinciale verkiezingen op RTV Utrecht op 7 maart 2015.

Interview met Radio 1 over gratis openbaar vervoer voor 65-plussers op 5 maart 2015.

Artikel over campagne cruise in Vechtstroom van 4 maart 2015. 

Interview met RTV Stichtse Vecht op 18 februari 2015. 

Standpunten partijen over verbreding A27 met commentaar van 'Burgerinitiatief Laat Lunetten niet stikken'. 


 

UTRECHTSE 50PLUS CAMPAGNE CRUISE 12 MAART:

'de film'

 

Landelijk en provinciale politici hadden zich voor de boottocht ingescheept op MS De Tijd, met als doel de kiezer te ontmoeten. Onderweg werden diverse halteplaatsen in de gemeente Stichtse Vecht aangedaan. Velen stapten bij de halteplaatsen op de campagneboot en maakten kennis met lijsttrekker Mieke Hoek en de de kandidaten van de kieslijst.

Dat alles onder het genog van een kopje koffie, koek en een heerlijk lentezonnetje.

Bekijk hier de film.

 Het Utrechtse vaarteam

Onderwegcampagnecruise12maart2015 2

Ruimte voor 50PLUS met zicht op Loenen aan de Vecht


 

 

50PLUS UTRECHT SLAAT ALARM BIJ DE DOM

 

IN DE STAD UTRECHT

 

Op 13 maart sloeg Martin van Rooijen, kandidaat 1e Kamer, de alarmtrom.

Doel: aandacht voor achteruitgang koopkracht ouderen. De maatregelen van het kabinet, waaronder bezuinigingen in de zorg en aanpak pensioenen, hebben grote gevolgen voor ouderen.

Op termijn betekent dit een enorm verlies in inkomen, ook voor jongeren.

Dit moet stoppen.

 


Mieke spreekt de noodrede uit


 

LIJSTREKKER MIEKE HOEK IN PROVINCIAAL

 

LIJSTTREKKERSDEBAT RTV UTRECHT

 

Het debat is uitgezonden op 7 en 8 maart.

 

DebatRTVUtrecht3maart2015

Mieke Hoek in debat.


 

DE VERKIEZINGSKRANT IS UIT

 

Lees in de krant wat 50PLUS in de provincies wil.

Hoofdthema is behoud van koopkracht, maar u leest ook over de andere thema's.

Verder stellen alle provincies zich aan u voor.

Verkiezingskrant PS2015


 

UTRECHT PLAKT

 

De campagne is volop aan de gang en nog steeds worden er posters geplakt.

De Utrechtse lijsttrekker Mieke Hoek en voorzitter Herman Troost waren de eerste plakkers.

Posters plakken 2015 IMG 4061

Mieke en Herman plakken de eerste posters voor de verkiezingen Provinciale Staten


 Algemene Leden
Vergadering in Zwolle

50PLUS houdt op zaterdag 11 november 2017 in Zwolle de halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). Die begint om 10.30 uur. Belangstellenden kunnen zich voor hun aanwezigheid aanmelden via het emailadres alv@50pluspartij.nl. De vergadering, die plaats heeft in de Nieuwe Buitensociëteit aan het Stationsplein 1, is in principe openbaar. Maar mogelijk is er dit keer een besloten gedeelte. Punten op de concept-agenda zijn onder meer de benoeming van de Commissie Partijvernieuwing en de vaststelling van het Activiteitenplan 2018. De vergadering wordt afgesloten met een politieke discussie en een toespraak door partijleider en Tweede Kamerlid Henk Krol. De agendastukken komen uiterlijk op 28 oktober 2017 beschikbaar via de landelijke website van 50PLUS. Klik HIER om kennis te nemen van de volledige concept-agenda en de bijlagen.


provinciehuis 250

Ledenvergadering
afdeling Utrecht

De afdeling Utrecht van 50PLUS houdt op donderdag 23 november haar ledenvergadering. Deze heeft  van 16.00 tot 18.00 uur plaats in het Provinciehuis aan de Archimedeslaan 6 te Utrecht. De agenda wordt op een later tijdstip bekend gemaakt.
   zeeland   Noord-Brabant   Limburg   Zuid-Holland   Noord-Holland   Utrecht   Gelderland   Flevoland   Overijssel   Friesland   Drenthe   Groningen   België