banner 01

 

RON VAN REENEN VOOR 50PLUS 
IN VERKIEZINGSDEBAT

468

Ron van Reenen neemt namens 50PLUS deel aan de verkiezingsdebatten Stichtse Vecht, Deze debatten zijn op woensdag 3 en donderdag 4 maart. Ron van Reenen staat op de negende plaats op de 50PLUS-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag17 maart.


Op 17 maart kiest Nederland een nieuwe Tweede Kamer. In de aanloop naar de verkiezingen organiseert Studio Idee in Loenen aan de Vecht op 3 en 4 maart twee verkiezingsdebatten. Op beide avonden zullen kandidaat-Tweede Kamerleden met elkaar in debat gaan en wordt er gekeken naar wat dat betekent voor Stichtse Vecht. Rob van Reenen, kandidaat voor 50PLUS, 58 jaar, woonachtig in IJsselstein en commissielid van de 50PLUS-fractie in de Provinciale Staten van Utrecht, neemt op 4 maart deel aan het debat.

Om de verschillen tussen de partijen duidelijker naar voren te brengen zijn de partijen verdeeld over twee avonden. Op 3 maart debatteren de partijen die als links van het midden kunnen worden gezien. Op 4 maart is het de beurt aan de partijen die zich aan de rechterzijde bevinden, aldus de organisatoren.

De gespreksleider op beide avonden is Margreet Spijker, journalist, gespreksleider, interviewer, dagvoorzitter en presentatiecoach.

De thema's op beide avonden zijn: ondernemers en werkgelegenheid, woningmarkt en milieu en klimaat.

Op 3 maart komen kandidaat-Kamerleden van Groen Links, PvdA, Partij voor de Dieren, Volt en Bij1, en op 4 maart die van VVD, CDA, D66, 50 PLUS en NL Beter.

Meer informatie over het debat en link is te vinden op de website van Studioideeloenen.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mieke Hoek 600

"IN POLDERGEBIED GEEN WINDMOLENS"

Utrechts 50PLUS-Statenlid Mieke Hoek heeft in een filmpje uitgesproken waar haar partij voor staat inzake de Omgevingsvisie 2050 van de provincie. In die visie wordt uiteengezet hoe de provincie er rond dit jaartal uit zal zien.

De behandeling van de Omgevingsvisie staat op de agenda van de vergadering van 10 maart van Provinciale Staten. In het filmpje verklaart Mieke Hoek dat 50PLUS tegenstander is van windmolens in poldergebied. Zonnepanelen zouden onder voorwaarden nog wel kunnen, maar niet overal. Het filmpje van Mieke Hoek is HIER te bekijken.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Foto bij verkiezingsprogramma 50PLUS 22 600

ONS NIEUWE VERKIEZINGSPROGRAMMA,
"DE KRACHT VAN PLUS"

We worden steeds ouder en vaak ook gezonder oud. Onze samenleving moeten we daar op gaan inrichten. We moeten bijvoorbeeld anders naar werk, pensioen, wonen en zorg gaan kijken. Al in 2005 presenteerde een Tweede Kamercommissie een stevig rapport over de noodzaak van goed ouderenbeleid. Veel adviezen daaruit zijn 15 jaar later nog steeds niet gerealiseerd.
Pensioenen staan nu fors onder druk, ouderen maken zich grote zorgen over de toekomst en vergrijzing wordt door de maatschappij vooral als 'probleem' beschouwd. Het ontbreekt de landelijke politiek simpelweg aan een visie op vergrijzing. Daar gaan wij iets aan doen.

50PLUS gaat zorgen voor de broodnodige randvoorwaarden om de huidige en toekomstige generaties ouderen goed oud te laten worden. Middenin de samenleving, met een passend pensioen, in een geschikte woning en goede gezondheidszorg waar dat nodig is. En we laten graag zien dat vergrijzing ook kansen biedt. Kansen op meer welvaart, welzijn en welbevinden. Goed ouderenbeleid is namelijk niet alleen in het belang van ouderen, het is een gedeeld belang. Ons belang. Van jong en oud, rijk en arm, ziek of gezond. Iedereen wil immers oud kunnen worden in een samenleving die daarop is ingericht.

Wat u als (toekomstig) oudere van ons mag verwachten?
U mag dus écht op ons rekenen als het gaat om een goed pensioen. Of eigenlijk; een passend pensioen. Een pensioen waarmee u mee kunt blijven doen in de samenleving. Gewoon op uw 65e, of wellicht eerder of later. Of gedeeltelijk. Niet iedereen wil immers stoppen met werken. We zullen ons ook inzetten voor voldoende beschikbare levensloopbestendige woningen en alternatieve woonvormen. Waar bijvoorbeeld ook zorg mogelijk is. Zorg die sowieso altijd bereikbaar en beschikbaar moet blijven, thuis of op een andere veilige plek.

En we willen meer aandacht voor welzijn en welbevinden tot op hoge leeftijd. Om bijvoorbeeld eenzaamheid of sociaal isolement te voorkomen. Een duurzame, sociale infrastructuur is hard nodig.

Natuurlijk gaan wij in onze plannen en thema's niet voorbij aan de COVID-crisis waarin wij ons bevinden. De impact en gevolgen daarvan zullen nog jaren merkbaar zijn. Economisch en maatschappelijk. COVID-19 heeft ons echter ook laten zien dat we als samenleving tot veel in staat zijn. We toonden veerkracht. In korte tijd is de digivaardigheid van senioren bijvoorbeeld enorm toegenomen, zijn er geweldige sociale initiatieven genomen om mensen die alleen zijn te ondersteunen en is de zorg versneld aan de slag gegaan met e-health en beeldbellen.

geld 600

50PLUS staat voor een samenleving waarin iedereen tot op hoge leeftijd mee moet kunnen blijven doen. Dat kan alleen als je een inkomen hebt dat je in staat stelt dat ook te doen. En precies dat staat op losse schroeven. De afgelopen 10 jaar hebben gepensioneerden al zo'n 20 procent koopkrachtverlies geleden. Onaanvaardbaar. Zeker als je beseft dat deze groep geen mogelijkheden heeft om dat verlies nog aan te vullen.

De 15 PLUSPUNTEN van 50PLUS

• Het koopkrachtverlies van 20 procent dat gepensioneerden hebben geleden, moet de komende vier jaar worden gerepareerd, worden de pensioenen na 10 jaar stilstand geïndexeerd en zijn pensioenkortingen definitief van de baan, komt er een andere rekenrente dan de huidige extreem laag gehouden rekenrente en zorgt het pensioenstelsel voor een stabiel pensioen voor huidige en toekomstige generaties.
• 50PLUS wil een volledige AOW-uitkering op 65-jarige leeftijd.
• AOW-ers krijgen een 13e maand.
• Het eigen risico in de gezondheidszorg gaat terug naar 200 euro. 50PLUS wil dat gekeken wordt of het eigen risico helemaal kan worden afgeschaft.
• De huurprijs van sociale woningen worden de komende vier jaar bevroren. Alleen inflatieaanpassingen.
• Het minimumloon wordt structureel verhoogd.
• Gemeenten zijn verplicht een woon leef-visie te ontwikkelen voor de komende 20 jaar. Er moeten kleinschalige woonvormen met zorg worden gebouwd in veilige, groene en leefbare wijken. Zodat iedereen oud kan worden in een zelfstandige woning.
• 50PLUS wil terugkeer van de basisbeurs. Studeren is voor iedereen.
• Meer wijkagenten zichtbaar op straat.
• Leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt wordt tegen gegaan.
• De zorg wordt dichtbij georganiseerd zodat verpleeghuiszorg en kleine specialistische ingrepen thuis kunnen plaatsvinden.
• Mantelzorgers moeten een goede ondersteuning krijgen. Zonder gezonde mantelzorgers kunnen kwetsbare mensen niet thuis blijven wonen.
• Geweldsdelicten waarvan ouderen en mensen met kwetsbare gezondheid slachtoffer zijn én agressie tegen hulpverleners wordt zwaarder gestraft.
• Ouderen die eenzaam zijn krijgen een tablet en digivaardigheid cursussen.
• Afschaffing van de verhuurdersheffing. Het vrij komende geld inzetten op alternatieve woonvormen met zorg.

Het volledige concept-verkiezingsprogramma  2021-2025 is HIER te lezen.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Corrie vn Brenk 600 Adr 

CORRIE VAN BRENK: PENSIOENKORTINGEN
BETEKENEN POLITIEKE ZELFMOORD

Welnee, pensioenkortingen aan het eind van het jaar, dat gaat helemaal niet gebeuren. Als de regeringspartijen politieke zelfmoord willen plegen, moeten ze net voor de verkiezingen pensioenen gaan korten.

Dat zegt Corrie van Brenk, fractievoorzitter van 50PLUS in de Tweede Kamer, in een interview in het AD. Volgens de verslaggever kan 50PLUS enorm scoren met de pensioendiscussie omdat er eind dit jaar wederom kortingen dreigen. Maar volgens Van Brenk hebben de de politieke partijen tegen die tijd wel weer wat bedacht. Ze voegt eraan toe: "Maar na de verkiezingen ligt alles weer open. Dat pensioenakkoord, daar zijn we uitermate kritisch op en tegelijk willen we ook meedenken over hoe het beter kan."

Een nieuw bestuur, onder leiding van oprichter Jan Nagel en andere partijtoppers als Van Brenk, moet nu proberen het vertrouwen van de kiezer terug te winnen, constateert het AD. Volgens Van Brenk kunnen veel mensen het onderscheid niet maken tussen de commotie binnen de vereniging en het uitstekende politieke werk dat ook is verricht. "De debatten, moties en voorstellen zijn gewoon doorgegaan. Maar in de media zag je alleen het beeld dat mensen elkaar voor rotte vis uitmaakten." Ze zegt: "Het had allemaal niet zover hoeven komen als we een voorzitter hadden gehad die gewoon geluisterd had naar interne kritiek en zijn leven had gebeterd. Dan had hij (Geert Dales) niet weg gehoeven."

Corrie van Brenk is nog steeds boos op haar voorgander Henk Krol: "Dat is niet veranderd. Henk heeft zijn achterban gewoon verloochend. Hij is gekozen door de stemmers van 50PlUS, die stemden op het programma van 50PLUS. Toen is hij met zijn Kamerzetel weggelopen naar een lege huls. Natuurlijk heeft hij ons belazerd en ik zie nu ook wat Kamerlid Femke Merel van Kooten, die zich bij Krol aansloot, is overkomen. Ik denk dan: dat is Henk."  Een lijmpoging met Krol zit er volgens haar niet in? ,,Nee joh, hou op man!!! Nee, nee, nee..."

Klk HIER om het hele artikel in het AD te lezen.

Op de foto Corrie van Brenk. (Foto 50PLUS/Adri van Esch). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Jan Nagel 600

NIEUW HOOFDBESTUUR 50PLUS MET OUDE ROT
JAN NAGEL IS KRACHTIG EN DIVERS TEAM

1 augustus 2020 was een belangrijke dag voor 50PLUS. We hebben een nieuw hoofdbestuur (HB) gekozen voor een periode van 9 maanden. Een nieuw hoofdbestuur dat naast de oude rot Jan Nagel bestaat uit 6 enthousiaste nieuwe HB-leden. Vijf van deze leden hebben bestuurlijke ervaring binnen 50PLUS en de twee overige bestuursleden komen uit het bedrijfsleven. Een krachtig en divers team dat in staat moet zijn om 50PLUS aan een goed resultaat te helpen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Het nieuwe hoofdbestuur heeft als primaire taak het organiseren van deze Tweede Kamerverkiezingen. Om deze reden is Jan Nagel gevraagd om al zijn ervaring en contacten binnen de media in te zetten om ons hierbij te helpen. Zowel Jan Nagel als alle andere bestuursleden van dit gekozen HB treden volgend jaar na de verkiezingen voor de Tweede Kamer af. We kiezen dan opnieuw een nieuw HB.

Wat mij vertrouwen geeft is het feit dat het merendeel van de leden van 50PLUS gehoor heeft gegeven aan het stemadvies van de provinciale voorzitters en de fracties van de Eerste en Tweede Kamer voor wat betreft het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris). Hieruit blijkt dat het merendeel van de leden van 50PLUS inziet dat het nu tijd is voor een doortastend, ervaren bestuur en dat we alleen samen deze klus kunnen klaren. Wat ook vertrouwen geeft is dat we in de peilingen van deze week weer zijn gestegen. We hebben de weg omhoog weer gevonden.

Alfons Leerkes, voorzitter provinciale afdeling Utrecht van 50PLUS.

Op de foto Jan Nagel, de op 1 augustus gekozen voorzitter van de partij 50PLUS.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Heeswijk 600

VERKEERSVEILIGHEID IN MONTFOORT VERHOOGD
DANKZIJ VRAGEN VAN 50PLUS-STATENFRACTIE

Dankzij vragen van Mieke Hoek namens de provinciale 50PLUS-fractie aan Gedeputeerde Staten van Utrecht is de verkeersveiligheid op de provinciale weg N228 bij Heeswijk (gemeente Montfoort) sterk verbeterd.

De werkgroep van het Keurmerk Veilig Ondernemen van de gemeente Montfoort, bestaande uit ondernemers, politie, gemeente en brandweer, heeft in juni 2017 vastgesteld dat de verkeersveiligheid van het bedrijventerrein Heeswijk, gelegen aan de provinciale weg N228, ernstig in het geding is.

Dit  omdat het terrein slecht vindbaar is vanaf de provinciale weg vanwege het totaal ontbreken van bewegwijzering naar het bedrijventerrein. Vrachtwagenchauffeurs remmen hard als ze merken dat de afslag is gemist en moeten vervolgens keren op de provinciale weg. 

Dit heeft grote gevolgen voor de verkeersveiligheid ter plaatse. Het is slechts aan de oplettende weggebruiker te danken dat dit tot op heden niet heeft geleid tot zware ongevallen.

Dankzij schriftelijke vragen van de 50PLUS-fractie in mei van dit jaar is de urgentie duidelijk geworden en is er actie ondernomen. De bewegwijzering is nu eindelijk geplaatst.

Mieke Hoek: "Het heeft lang geduurd, maar als 50PLUS-fractie zijn we blij dat de borden er nu staan en dat 50PLUS zo een goede bijdrage aan de verkeersveiligheid heeft kunnen leveren."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STATENLID MIEKE HOEK RADELOOS
OVER GEDRAG "KETTINGRUKKER"

50PLUS-Statenlid in Utrecht Mieke Hoek voelt zich 'radeloos' over het gedrag van wat intussen genoemd wordt de kettingrukker, een man die vooral bij oudere vrouwen de kettingen om hun hals wegtrekt.

ketting 600

"Het is vreselijk, in welke tijd zijn we beland? Ik heb er geen woorden voor, het is zo hufterig. Het feit dat de dader kwetsbare ouderen uitzoekt is afschuwelijk. Het heeft ook totaal geen waarde voor de kettingrukker, want die dumpt de sieraden gewoon bij een goudopkoper",  verzucht Mieke Hoek.

Volgens de krant AD heeft met Mieke Hoek ook de ouderenbond ANBO ontsteld gereageerd op berichten over de kettingrukker, die de afgelopen dagen op hondsbrutale wijze de kettingen van dertien oudere vrouwen van hun nek rukte. ,,Het is absurd dat je niet meer met een ketting om de straat op kunt."

Mieke Hoek raadt mensen aan foto's te maken van hun sieraden. "Op die manier is er altijd bewijs van wat er gestolen is." Misschien moet 50PLUS met een campagne komen, suggereert zij ook. "Fotografeer al het goud dat je bezit, zodat je kunt aantonen wat gestolen is".

Een advies kan volgens het Utrechtse Statenlid  zijn buiten geen kettingen meer te dragen. "Maar dat is wel even wat. Deze berovingen zijn enorm traumatisch voor de slachtoffers", aldus Hoek. ,,De straffen zijn veel te licht. Een taakstraf is niet voldoende. De daders moeten weten dat hun acties daadwerkelijk gevolgen kunnen hebben", zegt zij in het AD.

Lees HIER het gehele artikel in het AD.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 600 hijs

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DRINKWATERPUNTEN SNEL AFGESLOTEN
NA ACTIE VAN 50PLUS-STATENLID HOEK

In het Utrechtse dorp Vreeland zijn de openbare drinkwaterplaatsen ingepakt en afgesloten voor gebruik. Nadat het 50PLUS-Statenlid Mieke Hoek werd benaderd door bezorgde inwoners en zij onmiddellijk actie ondernam, zijn in Vreeland de openbare drinkwaterplaatsen ontoegankelijk gemaakt, in opdracht van het gemeentebestuur.

vreeland 600

De drinkwaterplaatsen nodigen kinderen uit met de monden aan de waterpaal te komen. Dat is in deze tijd van corona niet wenselijk ter voorkoming van verspreiding van het virus.

Mieke Hoek is behalve Statenlid ook lid van de gemeenteraad van Stichtse Vecht voor de lokale partij 'Het Vechtse Verbond'. Zij woont zelf in Vreeland, dat onderdeel is van Stichtste Vecht.

De onlangs geplaatste tweede waterzuil in Vreeland werd door voetballende kinderen gebruikt: ''Kinderen drinken aan de waterpaal met de monden en dat kan besmetting veroorzaken'', appte  een inwoner aan Mieke Hoek. Die nam contact op met de ambtelijke organisatie en de burgemeester. Vervolgens werden de waterdrinkzuilen snel ingepakt en afgesloten van het water. Ook die bij de Van Leerbrug in Vreeland.
 
Mieke Hoek prijst de snelheid van handelen. ''Echt supersnel. Binnen een paar uur na de eerste melding was het werk gedaan.''

Ze vertelt verder: ''Ik was er zaterdag wel even druk mee, maar het was in het belang van alle inwoners. Ik heb contact gemaakt met de burgemeester via de mail. Hij reageerde direct naar mij toe en ondernam meteen actie. Ondertussen had ik ook Handhaving weten te bereiken en die ging meteen onderweg met de spullen. Mijn advies was: sluit direct af van het water en doe er eerst een vuilniszak overheen en bevestig het met  zo'n kabelsluiter. Dat is ook gedaan.''

Zondag kreeg zij van de burgemeester nog de bevestiging dat maandag 30 maart alle openbare waterpunten worden ingepakt en afgesloten.
 
 © 29 maart 2020

  Op de foto boven: De ingepakte en afgesloten drinkwatertap bij de Van Leerbrug in het Utrechtse Vreeland.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

corona600

STATENLID  MIEKE HOEK STELT VRAGEN
OVER  CORONAVIRUS IN RIOOLWATER

50PLUS-Statenlid Mieke Hoek heeft aan het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht vragen gesteld over het feit dat het nieuwe coronavirus in ons land is aangetroffen in rioolwater. Zij maakt zich zorgen. Inmiddels heeft het provinciebestuur verklaard over deze materie in overleg te treden met de waterschappen.

Het RIVM heeft bekend gemaakt dat het nieuwe coronavirus in Nederlands rioolwater is aangetroffen: ''In afvalwater in Amsterdam, Tilburg en bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie dat ook het afvalwater afkomstig van Loon op Zand zuivert, is de aanwezigheid van het nieuwe coronavirus met DNA deoxyribonucleic acid-technieken aangetoond.''.

De provincie Utrecht vergaderde woensdag 25 maart met een conferencecall. Mieke Hoek uit Vreeland, die behalve Statenlid voor 50PLUS ook raadslid in de gemeente Stichtse Vecht is, heeft op voorhand vragen aangekondigd: 'Wat moeten (onwetende) fietsers, wandelaars en andere passanten die op 40 meter van de bron (zuiveringsinstallaties) langs komen doen? En wat kan het risico van (iets verder weg wonende) omwonenden zijn?''

Het RIVM stelde al: '''Mensen die met afvalwater werken, moeten direct contact met en het inslikken en het inademen van nevel van afvalwater vermijden. Dit betekent dat zij persoonlijke beschermingsmiddelen moeten dragen die bij de werkzaamheden passen.''

Meer informatie over het aantreffen van het nieuwe coronavirus in rioolwater is te vinden op de website van het RIVM.

© 25 maart 2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Werkbezoek 600 bij Rijkswterstaat Mieke Hoek en Martine Baay

WERKBEZOEK PROVINCIALE STATEN
UTRECHT AAN RIJKSWATERSTAAT 


Veel mensen denken bij Rijkswaterstaat enkel aan het woord 'water' maar de taak is veel breder. Rijkswaterstaat staat voor samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dit werd nog eens benadrukt tijdens een werkbezoek van Provinciale Staten van Utrecht aan Rijkswaterstaat. 50PLUS-Statenlid Mieke Hoek en beleidsmedewerker Martine Baay namen daar aan deel. De focus bij het werkbezoek op 5 februari lag op de ontwikkeling van de A12-zone in het ontwerp Omgevingsvisie van de provincie Utrecht.

Voor elke provincie, maar zeker ook voor Utrecht, ligt er een enorme uitdaging om een balans te vinden in de realisatie van zo'n 100.000 nieuwe woningen en de daarmee gepaard gaande noodzaak om het mobiliteitssysteem aan te passen op het gebied van openbaar vervoer, wegenaanleg, spoorwegen, fietspaden en bruggen mede gelet op de nationale knooppuntfunctie van Utrecht. Dit alles in combinatie met het verbeteren van de leefbaarheid en duurzaamheid in de regio Utrecht.

Op langere termijn zijn een of meer nieuwe grootschalige uitbreidingslocaties nodig om in de woningbehoefte te voorzien en het daarvoor in aanmerking komende gebied ligt aan weerszijde van de snelweg A12, vanaf Woerden tot Driebergen. Vanaf de 22ste etage van het gebouw van Rijkswaterstaat hadden de Statenleden een panoramisch uitzicht hoe deze stedelijke mozaïek eruit kan komen te zien.

Na een enthousiaste toelichting door medewerkers van Rijkswaterstaat, Conny Raijmaekers, Ellen Vrielink en Martijn van Veelen, kreeg het gezelschap een rondrit met 5 stopplaatsen (zie kaartje hieronder) zodat vanuit verschillende punten de mogelijkheden konden worden bekeken.

Routekaart 600 nieuw werkbezoek Rijkswaterstaat provincie Utrecht 1

De rondrit werd afgesloten met een drankje bij Op Zuid, een bar & bistro in New York-style gelegen aan het water van Vaartsche Rijn. De bistro is gevestigd in de oude draad- en staalfabriek Neerlandia. De historie van het pand blijkt uit de hoge stalen ramen en de karakteristieke schoorsteen en door de ligging aan het water is het een unieke plek.

Foto boven: 50PLUS-Statenlid Mieke Hoek (links) en beleidsmedewerker Martine Baay tijdens het werkbezoek.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Werkbezoek Mieke Hoek l en Martine Baay r Bij de geitenboerderij van de familie Levi de Lange in Leersum. vierkant

STATENLEDEN GOED BIJGEPRAAT OVER
PROBLEMATIEK VEETEELT EN TUINBOUW

De leden van Provinciale Staten van de provincie Utrecht hebben een drukke dag met werkbezoeken achter de rug. Ook Mieke Hoek, Statenlid voor 50PLUS Utrecht, en haar beleidsmedewerker Martine Baay maakten het volle programma mee.

In de ochtend van woensdag 22 januari was er een hartelijke ontvangst bij Levi de Lange, een geithouder te Leersum. Een jonge boer die vertelde dat hij na de vroege dood van zijn vader de boerderij had overgenomen en getransformeerd had naar een geitenhouderij. Door de verscherpte stikstofregels en de daaruit voortvloeiende consequenties dreigt hij deze geitenhouderij te moeten sluiten.

De daaropvolgende rondleiding door Dick de Koning in zijn biologische vleeskalveren- en kippenboerderij was indrukwekkend. De schoonste stal ooit met geavanceerde apparatuur waardoor uitstoot van stikstof tot een minimum beperkt blijft. Zijn legkippen waren nog binnenhuis gehuisvest.

Bij de volgende boerderij kreeg het gezelschap een situatie te zien van uitloopkippen. De kippen hadden hout- en grasgrond te over en dus een enorme bewegingsvrijheid. Het nadeel hiervan is dat de mest dan wel op en in de grond komt terwijl die bij de stalkippen via transportbanden keurig wordt afgevoerd.

Alle aanwezige jonge boeren zijn gefocust om een balans in de kringloop te krijgen in hun eigen bedrijf waarbij vakmanschap en innovatie een grote rol spelen. Zij streven allen op eigen wijze naar stikstofreductie, maar benadrukten dat daarbij alle sectoren een rol spelen om te bewegen naar een nieuwe toekomst.

Na een heerlijke lunch van uitsluitend verse producten sloten de Statenleden uit Gelderland zich aan. Onder hen ook het Gelderse 50PLUS-Statenlid Marcel Bruins. Het gezelschap ging op bezoek bij Mprise te Veenendaal.

Mprise is één van de grotere en innovatievere ICT-bedrijven in de regio en richt zich op de ontwikkeling en implementatie van bedrijfssoftware voor de tuinbouw. Deze software wordt wereldwijd toegepast waardoor bijvoorbeeld plantenziektes in een vroegtijdig stadium gedetecteerd kunnen worden.

De proefboerderij van Erik van Velthuizen staat garant voor de nieuwe innovatieve boer met zijn concept 'Kip van de Boer'.  Zijn kippen zijn voor de consumptie bestemd. Zijn proefboerderij speelt een belangrijke rol rondom de eiwittransitie.

Als laatste werd een bezoek gebracht aan het Poultry Expertise Centre in Barneveld. Jonge mensen vanuit de hele wereld komen hiernaartoe om opgeleid te worden op het gebied van agrifood (voedselvoorziening en voedselintegriteit) en door de expertise van onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven worden de krachten gebundeld en benut.

Het nut van dergelijke werkbezoeken is dat Statenleden, die het beleid in de provincie sturing geven, met meer kennis van zaken over allerlei onderwerpen kunnen praten en besluiten.

Op de foto: Utrechts 50PLUS-Statenlid Mieke Hoek (links) en haar beleidsmedewerker Martine Baay tijdens het werkbezoek aan de geitenboerderij van de familie Levi de Lange in Leersum.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Toilet 600

De zelfreinigende toiletten bij recreatiestrook N201 nabij Vreeland zijn ook toegankelijk voor invaliden.

MEER TOEGANKELIJKE TOILETTEN NODIG IN PROVINCIE

Gedeputeerde Staten van Utrecht moeten gaan inventariseren bij welke busstations, natuurgebieden/bezoekerscentra, snelfietsroutes en toeristische overstappunten (openbare) toegankelijke toiletten in de provincie ontbreken.

Dat is de strekking van een motie die op initiatief van 50PLUS-Statenlid Mieke Hoek is opgesteld en in de Statenvergadering van 30 oktober met steun van alle fracties is aangenomen. De andere ondertekenaars van de motie waren D66, VVD en DENK.

In de motie wordt ook gevraagd bij locaties zonder toiletten met nabijgelegen horeca-gelegenheden of winkels afspraken te maken over toiletgebruik door passanten en deze aan te melden bij de HogeNoodapp. Provinciale Staten willen in het eerste kwartaal 2020 door GS over de voortgang van de inventarisatie worden geïnformeerd, waarbij eventuele financiële consequenties worden betrokken bij de voorjaarsnota 2020.

De aangenomen motie spreekt uit dat iedereen zich vrij zou moeten voelen om de deur uit te gaan. "Wij willen dat mensen de auto laten staan en het openbaar vervoer of de fiets nemen
als dat kan en Iedereen onbelemmerd van de natuur zou moeten kunnen genieten. Meer toiletten erbij maakt iedereen blij", is een onderdeel van de tekst.

In de motie wordt geconstateerd dat mobiliteit, natuurbeheer en recreatie belangrijke kerntaken zijn van de provincie, dat iedereen zo'n vijf tot acht keer per dag naar het toilet moet, en dat één op de tien Nederlanders af en toe tot vaak thuisblijft vanwege het ontbreken van openbare toiletten.

Ook wordt opgemerkt dat busstations, park&rides, natuurgebieden en toeristische overstappunten (TOP's) vaak (nog) geen toiletten hebben, dat Nederland het VN-Verdrag Handicap heeft ondertekend en geratificeerd, en zich daarmee verplicht de buitenruimte en het openbaar vervoer toegankelijk te maken voor iedereen.

Tenslotte staat in de motie dat steeds meer gemeenten, provincies en natuurorganisaties werk maken van openstelling van toiletten in hun eigen gebouwen en bij winkels en horeca in het centrum en/of investeren in openbare toiletunits, en deze aanmelden op de HogeNood-app.

De motie werd ingediend tijdens de algemene beschouwingen in de Utrechtse Staten over de begroting voor 2020. In dat kader heeft het provinciebestuur onlangs met een pagina in huis-aan-huisbladen alle fracties in de Staten in de gelegenheid gesteld hun belangrijkste onderwerpen naar voren te brengen. Hieronder staat de letterlijke tekst van 50PLUS-Statenlid Mieke Hoek.

 "50PLUS wil veilige fietspaden zonder obstakels voor mindervaliden en ouderen. Ook pleiten wij voor veilige fietsroutes voor scholieren en waar nodig aanpassingen bij rotondes om veilig over te steken. De fietspaden langs de provinciale wegen moeten beter verlicht worden.
 
Openbaar vervoer mag niet verder verschralen en bushaltes moeten op redelijke loopafstand zijn. De Regiotaxi moet op peil blijven als belangrijke voorziening; zeker in de buitengebieden waar soms helemaal geen regulier openbaar vervoer is.
 
Ondersteuning voor inwonersinitiatieven, zeker bij ingrijpende voorstellen die met de infrastructuur te maken hebben, vindt 50PLUS belangrijk. Denk hierbij aan inspreekmomenten om ideeën op te halen.
 
Tot slot vragen wij aandacht voor schoon oppervlaktewater. Het vissen met vislood moet zo snel mogelijk teruggebracht worden.  Per jaar blijft er ruim 54 ton lood achter in het water en  dit tast de waterkwaliteit aan."

Deze en andere onderwerpen sneed Mieke Hoek ook aan in haar bijdrage aan de algemene beschouwingen. Wie geïnteresseerd is in de volledige tekst van het 50PLUS-Statenlid kan deze HIER lezen.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 vislood 600

MOTIE VRAAGT OM VISLOOD IN WATER
ZO SNEL MOGELIJK TE STOPPEN

Op initiatief van de Statenfractie van 50PLUS zal  in de provincie Utrecht worden onderzocht hoe het gebruik van vislood zo snel mogelijk gestopt kan worden. Dit onderzoek zal plaats hebben in overleg van de provincie met de Utrechtse gemeenten en waterschappen.

Fractieleider Mieke Hoek van 50PLUS Utrecht en Statenlid Willem van der Steeg van de PvdD dienden om dit onderzoek voor elkaar te krijgen hierover een motie is. Die is met ruime meerderheid door Provinciale Staten aangenomen. De voorstemmende partijen zijn 50PLUS, PvdD, PvdA, FvD, Groen Links, PVV, D66 en DENK. Tegen stemden VVD, CDA, ChristenUnie en SGP.
 
De waterschappen hebben op 22 mei 2018 samen met andere partijen de Green Deal Sportvisserij Loodvrij gesloten. Daarbij streven de partijen bij de Green Deal ernaar om binnen 10 jaar het gebruik van lood in de sportvisserij te stoppen.

Dit streven, zo is in de motie benadrukt,  wordt niet geborgd door een algemeen verbindend voorschrift en het resultaat hangt volledig af van goodwill van de partijen. De indieners van de motie stellen ook dat de provincie Utrecht, net als gemeenten en waterschappen, zelf ook visrechten bezit die vergeven kunnen worden en dat de provincie kaderstellend is voor de waterschappen.

Door het aannemen van de motie stellen Provinciale Staten zich op het standpunt dat tien jaar een te lange termijn is om loodgebruik door hengelaars weg te krijgen uit de Utrechtse wateren.

Door het gebruik van lood door hengelaars komt, volgens deskundigen, naar schatting jaarlijks 54.000 kilo lood in het zoete oppervlaktewater terecht en jaarlijks 470.000 kilo in zee- en kustwater. De Loodcode van Sportvisserij Nederland stelt: "Lood hoort niet in het milieu. Het is gevaarlijk voor mens en dier".

Loodgebruik brengt naast een bron van vervuiling voor het milieu ook directe gezondheidsrisico's met zich mee. Bij het verwerken van lood voor vislood komen giftige dampen vrij die kunnen worden ingeademd en die als zeer fijn loodstof binnen enkele tientallen meters neerslaan. In Europese regelgeving wordt lood aangemerkt als een groot risico voor het watermilieu.

Klik HIER om kennis te nemen van de volledige tekst van de motie. Er is een brief over dit onderwerp aan Provinciale Staten afkomstig van van www.stichtinggezondwater.nl

visloodalternatief 600

Op de bovenste foto voorbeelden van vislood dat in het oppervlaktewater wordt aangetroffen. Op de onderste foto commercieel verkrijgbare alternatieven voor lood in de sportvisserij.

© 20 september 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 A2a


INITIATIEF  50PLUS OVER SNELHEID
OP A2 KRIJGT BREDE STEUN

Provinciale Staten van Utrecht stemmen in hun vergadering van 25 september over een motie waarvoor het initiatief werd genomen door de fractievoorzitter van 50PLUS, Mieke Hoek. In de motie wordt Gedeputeerde Staten van Utrecht gevraagd het verzoek van de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen te honoreren om samen op te trekken tegen het voornemen van de rijksoverheid om de snelheid op de A2 overdag te verhogen naar 130 Km/u.

Naar aanleiding van het verzoek van Stichtse Vecht en De Ronde Venen heeft Mieke Hoek het initiatief genomen om samen met Statenlid Julie d'Hondt van de Partij van de Arbeid een motie voor te bereiden voor de komende Statenvergadering op 25 september. In totaal hebben 11 van de 13 politieke partijen in de Staten de motie ondersteund. Te weten 50PLUS, PvdA, GroenLinks, SP, CDA, Forum voor Democratie, D66, CU, SGP, PvdD en DENK.

Inmiddels heeft de Raad van State het stikstofbeleid van de overheid afgekeurd. Dat heeft onder meer als consequentie dat de maximumsnelheid op de snelweg A2 tussen Amsterdam en Utrecht  overdag voorlopig 100 kilometer per uur blijft. Ondanks de uitspraak van de RvS zal de motie nog wel worden ingediend en naar verwachting worden aangenomen in de Statenvergadering van 25 september. Mieke Hoek: "Met zo'n grote meerderheid van indieners moet dat lukken. Al is het maar voor je weet maar nooit. Het is nu uitstel, maar nog geen afstel."

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat maakte enige tijd geleden het voornemen bekend om de snelheid op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht na de zomer te verhogen overdag naar 130KM/u. In het najaar van 2015 speelde dezelfde dreiging ondanks het feit dat de belofte is gedaan dat bij de verbreding van de A2 naar 5 rijstroken aan beide zijden de snelheid op 100Km/u zou blijven.

Vanuit de belendende gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen was hier veel verzet tegen en ook in de Provinciale Staten is op 2 november 2015 met een ruime meerderheid een motie  tegen de beoogde verhoging aangenomen.

In 2016 is de snelheid ondanks veel verzet, de belofte negerende, voor de nacht omhoog gegaan van 100Km/u naar 130Km/u. Na het huidige voorstel om alsnog overdag de snelheid te verhogen van 100Km/u naar de 130Km/u hebben de beide gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen een brief gestuurd naar het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht met het verzoek om met de minister in gesprek te gaan om de rijsnelheid naar de 130Km/u op het voorgenomen traject niet te realiseren.

Een van de belangrijke argumenten is de onlangs gedane uitspraak van de Raad van State in het kader van de PAS (Programma Aanpak Stikstof) om oorzaken die verhoging van stikstof tot gevolg hebben te minimaliseren. Zeker daar waar onder meer Natura 2000-gebieden zijn. Dit is ook zo nabij het gedeelte van de A2 tussen Amsterdam en Utrecht, zoals bijvoorbeeld de Natura 2000-gebieden Oostelijke Vechtplassen en Botshol.

De door Mieke Hoek geïnitieerde motie weet zich verzekerd van de steun van 38 van de 49 zetels in de Provinciale Staten. Dat betekent een bundeling van krachten met de opdracht aan het college van Gedeputeerde Staten om zich aan te sluiten bij het verzet van de beide genoemde gemeenten en in overleg te gaan met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.
 
Klik HIER om kennis te nemen van de motie voor 25 september.
 
© 17 september 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ledenver mei 2019 600


50PLUS WIL IN HELFT VAN UTRECHTSE GEMEENTEN

MEEDOEN AAN RAADSVERKIEZINGEN

50PLUS in de provincie Utrecht heeft de ambitie om in 13 van de 26 gemeenten in de provincie mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Om dit te kunnen realiseren wordt nu al begonnen met de voorbereiding hiervan.

Voorts moet meer leden en meer stemmen voor 50PLUS bij toekomstige verkiezingen het resultaat zijn van het nieuw te starten beleid voor het behouden en werven van (nieuwe) leden. Vanuit het hoofdbestuur is de afdeling Utrecht geïnformeerd over de nieuwe lijn betreffende werving en behoud van leden van 50PLUS. Dit beleid is vastgelegd in de notitie  "Ledenwerving en ledenbehoud".

Een en ander kwam aan de orde tijdens de Algemene Ledenvergadering van de afdeling.  Daar werd ook vastgesteld dat de verkiezing voor Provinciale Staten Utrecht ongeveer 4000 meer stemmen heeft opgeleverd dan in 2015. Nog net niet genoeg voor een tweede zetel in de Staten.

Zie voor het verslag van de Algemene Ledenvergadering de rechter kolom.

De foto, van Hedwig de Groot, werd gemaakt tijdens de Algemene Ledenvergadering.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Statenleden 600
 
GEKOZEN STATENLEDEN ONTMOETEN ELKAAR
 
In het gebouw van de Tweede Kamer is een bijeenkomst geweest van alle in maart gekozen Provinciale Statenleden van 50PLUS. Ook Mieke Hoek, statenlid in Utrecht, was daarbij.
 
Onder meer maakten zij daar nader kennis met de leden van de Eerste Kamer. De Provinciale Staten kiezen op 27 mei de nieuwe Senaat.
 
Verder spraken de Statenleden van 50PLUS over allerlei actuele onderwerpen die in iedere provincie van toepassing zijn. Zoals openbaar vervoer, woningbouw, infrastructuur en de energieperikelen.
 
Geheel links op de foto staat 50PLUS-partijvoorzitter Geert Dales. Rechts van hem Mieke Hoek, voor 50PLUS voor een derde periode lid van Provinciale Staten van Utrecht.  Het Limburgse 50PLUS-Statenlid Anne Marie Fischer-Otten (in de rolstoel) nam haar geleidehond mee naar het Kamergebouw.
 
Bij de Statenverkiezingen steeg het aantal 50PLUS-Statenleden ten opzichte van 2015 met drie. Zeeland verdubbelde. Gelderland verdubbelde. Groningen werd veroverd. In Overijssel miste 50PLUS op een haar na de derde zetel. In Flevoland idem. "Het was een mooi resultaat", zei 50PLUS-voorzitter Dales in een beschouwing. Die beschouwing is HIER te lezen.
 
© 24 april 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mieke installatie 2019 600
Op de foto: Na haar installatie als lid van Provinciale Staten van Utrecht namens 50LUS, op 28 maart 2019, wordt Mieke Hoek gefeliciteerd door de Commissaris van de Koning.

DERDE PERIODE VOOR 50PLUS IN

PROVINCIALE STATEN UTRECHT

50PLUS is voor de derde achtereenvolgende periode van vier jaar vertegenwoordigd in Provinciale Staten van de provincie Utrecht. De partij behaalde bij de verkiezingen van 20 maart opnieuw een zetel.

Mieke Hoek uit Vreeland (foto), bij de verkiezingen lijsttrekker voor 50PLUS, begint aan een derde zittingsperiode in de Utrechtse Staten. 

In de weken voorafgaande aan de verkiezingen voor Provinciale Staten had Mieke Hoek haar agenda vol staan. Tegenover het AD Utrechts Nieuwsblad verklaarde zij tijdens de verkiezingscampagne: "Bijna elke dag is er wel een debat. Het is best heftig, maar het hoort erbij. Het is gek als je er niet bent. Ik loop al zestien jaar mee in de politiek. Ik bereid me goed voor. Ik kijk wat er speelt in een bepaalde regio. En denk na over wat ik aantrek. Dat laatste is ook belangrijk."

Om kennis te nemen van het profiel van Mieke Hoek klik HIER. Om het verkiezingsprogramma plus speerpunten van 50PLUS Utrecht te lezen klik HIER.

© 20 maart 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spandoek 600
TWEEDE KAMERLEDEN 50PLUS KOMEN
OP 15 MAART NAAR BREUKELEN

De weekmarkt Breukelen kleurt op vrijdag 15 maart paars. De Tweede Kamerleden Henk Krol, Martin van Rooyen en Corrie van Brenk zijn aanwezig met de campagneploeg van 50PLUS om de inwoners van Stichtse Vecht en de regio over het verkiezingsprogramma 50PLUS Utrecht te informeren.


Onder het spandoek '50PLUS geeft ouderen een stem' midden op het plein kan men de Kamerleden ontmoeten en met hen in gesprek gaan.

Iedereen vanaf 18 jaar kan op woensdag 20 maart naar de stembus voor een nieuwe Provinciale Staten. Ook de Vreelandse Mieke Hoek, die wederom lijsttrekker 50PLUS Utrecht is, en de Loenense Hedwig de Groot, die op plek 2 van de verkiezingslijst 50PLUS Utrecht staat, maken deel uit van de enthousiaste groep die de bezoekers van de markt graag te woord staat.

50PLUS heeft zorg voor de inwoners van Nederland. Ga vooral stemmen, omdat het gaat over fietspaden, wegen en openbaar vervoer, maar ook over woningbouw, natuur, recreatie, gezonde lucht en leefomgeving.

In mei kiezen de Statenleden de samenstelling van de Eerste Kamer. Uw stem op 20 maart is dan ook dubbel belangrijk! Kom op 15 maart vanaf 13.00 uur naar de weekmarkt in Breukelen. Dan kunt u de top van 50PLUS persoonlijk ontmoeten. Voor meer informatie over ons verkiezingsprogramma zie www.50plusutrecht.nl

Mieke Hoek, Statenlid 50PLUS provincie Utrecht en lijsttrekker,
Telefoon 06 20 20 62 40  en email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VERKIEZINGSAFFICHES WEER GEPLAKT

verkiezingen 2019 600

De eerste 50PLUS-verkiezingsaffiches zijn zaterdag in de provincie Utrecht weer geplakt. Met een geweldig plakteam op de Gemeentewerf in Doorn.

De provinciale- en waterschapsverkiezingen zijn op 20 maart. "Laat uw stem niet verloren gaan. Uw stem is onze stem", houdt 50PLUS de inwoners van Utrecht voor.

Op de foto van linksaf: Mieke Hoek (Statenlid en lijsttrekker), Joop Mays (secretaris en vicevoorzitter afdeling Utrecht), Corrie van Brenk (Tweede Kamerlid), Alfons Leerkes (voorzitter afdeling Utrecht), Richard Postma (vierde op de kandidatenlijst), Hedwig de Groot (commissielid Statenfractie 50PLUS Utrecht en tweede op de kandidatenlijst).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

lijsttrekkerdebat2019

Op de foto: Mieke Hoek van 50PLUS vertelt waar haar partij voor staat tijdens het eerste lijsttrekkersdebat, in De Bilt op 6 februari, met een gehoor van circa 200 personen.

50PLUS UTRECHT VOOR NU EN STRAKS

De leus 50PLUS Utrecht voor nu én straks is onderdeel van de flyer die de partijafdeling heeft gemaakt in het kader van de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 20 maart. Een foto van de lijsttrekker, Mieke Hoek, staat ook op de flyer.

Mieke Hoek is in de provincie Utrecht zittend Statenlid voor 50PLUS. De leden van de afdeling Utrecht van de partij besloten enkele weken geleden dat zij de kandidatenlijst opnieuw  aanvoert.

Op de flyer wordt ook een aantal speerpunten van 50PLUS Utrecht genoemd. Klik HIER om van deze speerpunten kennis te nemen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Statenzaal 600

VERKIEZINGSPROGRAMMA 50PLUS UTRECHT

De afdeling Utrecht van 50PLUS heeft haar programma voor de verkiezingen voor Provinciale Staten gereed. Daarin staat wat de partijafdeling de komende vier jaar wil doen in het belang van de inwoners van de provincie Utrecht. Leden van 50PLUS hebben bij de samenstelling van het programma hun inbreng geleverd en het programma is goedgekeurd door het hoofdbestuur van de partij.

Luisteren naar de inwoners en meedenken met hun belangen is voor 50PLUS een must! 50PLUS kijkt bij het innemen van standpunten naar het onderwerp dat op tafel ligt en daarbij naar waar Nederland en zijn inwoners beter van worden.

Landelijke issues hebben soms een andere benadering nodig dan provinciaal of plaatselijk. Uit de bevolkingsprognose van het CBS blijkt dat in 2019, 50% van de volwassenen in Nederland 50-plusser is.

Politici van veel partijen zijn dikwijls jonger dan 50 jaar en het is dan ook heel belangrijk dat politiek Nederland via 50PLUS inzake onder meer werk, inkomen, zorg, wonen, duurzaamheid en verkeer, voldoende, betaalbare voorzieningen en een goed leefklimaat bij de les wordt gehouden.

Vooral senioren zijn vaak minder georganiseerd en kunnen daardoor minder een vuist maken. Door de gestegen en verder stijgende AOW-leeftijd, het niet of onvoldoende indexeren van uitkeringen en pensioenen komen mensen op middelbare leeftijd dikwijls financieel in de knoei, omdat kosten voor de dagelijkse levensbehoeften wel stijgen. 50PLUS benadert politieke besluiten door de ogen van vier generaties. Zowel de eigen generatie wordt bediend, als de generaties van ouders, kinderen en kleinkinderen. Politiek bedrijven vanuit 50PLUS betekent zo een viervoudige meerwaarde.

Natuurlijk moeten er keuzes gemaakt worden. Om de kiezers te laten weten waar die keuzes voor 50PLUS provincie Utrecht liggen, is er het verkiezingsprogramma. Daarin staan ook de speerpunten van 50PLUS Utrecht.

Op de foto de vergaderzaal van Provinciale  Staten van Utrecht.

© 24 januari 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dales 600 2

UTRECHT KLAAR VOOR
PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN

De afdeling Utrecht van 50PLUS is klaar voor de verkiezingen voor Provinciale Staten op woensdag 20 maart. De campagne is gestart.

De aftrap voor de verkiezingscampagne werd min of meer gegeven door 50PLUS-partijvoorzitter Geert Dales.  Die ondertekende in de fractiekamer van 50PLUS het formulier van de Kiesraad (foto). Daarop staan onder meer de namen van de kandidaten in de provincie Utrecht voor de Statenverkiezingen. Dit was het eerste formulier in het land dat Geert Dales tekende.

Het formulier, de H3-1, moet door de gemachtigde van de partij, de voorzitter van het hoofdbestuur, getekend worden om toestemming te geven dat, in dit geval, 50PLUS in de provincie Utrecht meedoet met de Provinciale Statenverkiezingen.
 
De ledenvergadering van 50PLUS Utrecht benoemde op 10 november het zittende Statenlid Mieke Hoek tot lijsttrekker bij de Statenverkiezingen. De volgorde op de kandidatenlijst is:
1. Mieke Hoek, Vreeland; 2. Hedwig de Groot, Loenen aan de Vecht; 3. Henk van de Mheen, Bunschoten; 4. Richard Postma, Driebergen-Rijssenburg; 5. Ruud Schalkwijk, Utrecht; 6. Rob van den Hoek, Driebergen-Rijssenburg; 7. John Severin, Veenendaal; 8. Ton de Mol, Nieuwegein; 9. Thomas Eekels, Mijdrecht; 10. Alfons Leerkes, Wilnis; 11. Joop Mays, Soest; 12. Paul Walraven, Amersfoort; 13. Annelies Hart, Baarn; 14. Corrie van Brenk, Utrecht.
 
Klik HIER om de profielen te lezen van de nummer 1 tot en met 4 op de kandidatenlijst.  Het formulier H3-1 is HIER te zien.
 
50PLUS Utrecht doet ook voor het eerst mee aan de waterschapsverkiezingen op dezelfde dag. Op de kandidatenlijst van de partijafdeling voor het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden staan: 1. Rob van den Hoek, Driebergen-Rijssenburg (lijsttrekker); 2. Ruud Schalkwijk, Utrecht; 3. Ton de Mol, Nieuwegein; Jack Schifferling, Nieuwegein; 5. Maarten Cornelissen, Nieuwegein. 

© 13 januari 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 regenboogvlag 600

Regenboogvlag. Foto provincie Utrecht.

PROVINCIE UTRECHT WORDT
"REGENBOOGPROVINCIE"

De Statenfractie van 50PLUS in de provincie Utrecht heeft samen met andere partijen de motie "Utrecht Regenboogprovincie" ingediend tijdens de Statenvergadering van 9 juli. De motie is met een ruime meerderheid aangenomen.

De indieners van de motie waren de fracties van 50PLUS, GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren, SP en PvdA. Zij vinden dat er samen met gemeenten en relevante maatschappelijke organisaties een impuls gegeven moet worden aan het stimuleren van emancipatie en acceptatie van homoseksualiteit en transgenders (LHBTI).

De indieners vinden het onacceptabeldat  LHBTI-inwoners niet (meer) durven uit te komen voor hun identiteit. De aangenomen motie verzoekt het College van Gedeputeerde Staten dan ook om een impuls te geven aan de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBTI's in de provincie Utrecht.

En om zich in te zetten om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van deze inwoners verder te bevorderen en samen met het COC en Artikel 1 Midden-Nederland te kijken naar de aard en omvang van discriminatie van LHBTI'ers in de provincie Utrecht en dit te blijven monitoren.

De provincie Utrecht sluit zich daarbij aan bij de andere regenboogprovincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Noord-Holland, Noord-Brabant, Limburg en Zeeland.

Klik HIER om de tekst van de motie te lezen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STATENFRACTIE 50PLUS UTRECHT:
ZORG VOOR OUD EN JONG

oud en jong 600

Op 9 juli levert ook de Statenfractie van 50PLUS Utrecht haar inbreng bij het beantwoorden van de vraag wat de provincie in 2019 gaat doen. Op die dag stellen de Staten de kadernota en de voorjaarsnota vast. Het gaat er dan met name om hoe het provinciebestuur het beschikbare geld gaat besteden.

In een paginagrote advertentie in diverse huis-aan-huisbladen blikken alle voorzitters van de fracties in de Provinciale Staten van Utrecht vooruit op de begroting voor 2019 en geven zij inzicht in wat zij belangrijk vinden. De bijdrage van Mieke Hoek, die voor 50PLUS zitting heeft in de Utrechtse Staten, staat hieronder.

Mieke Hoek: "50PLUS pleit al jarenlang voor behoud van goed openbaar vervoer vanuit de dorpskernen met aansluiting op bestaande netwerken van tram en trein, zowel voor scholieren als voor ouderen. Het verdwijnen van zorgpunten in de nabijheid van een ieder baart 50PLUS grote zorgen.

De aantrekkende economie creëert  meer banen, maar nog steeds valt de oudere werknemer vaak buiten de boot. 50PLUS streeft naar duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers met oog voor de fysieke belemmeringen in zware beroepen.

Een van de speerpunten van 50PLUS voor het afgelopen jaar was terugdringing van fijnstof die de gezonde lucht bedreigt in en rondom de Zuilense Ring. Verlaging van de snelheid naar 80 km per uur verbetert de leefomgeving.

50PLUS  bestrijdt leegstand van bestaande kantoorpanden door ze om te bouwen tot wooneenheden. Er is een schrijnend tekort aan woningen en seniorenappartementen. Het gebrek aan flexibiliteit vanuit de Provincie om gemeenten de benodigde ruimte te geven om te voldoen aan de opgelegde plicht om te voorzien in voldoende (levensbestendige) woningen voor hun inwoners, is voor 50PLUS onacceptabel".

(Foto: Syntus)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 SCHONE LUCHT

Derde van rechts staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Daarnaast, met badge, Mieke Hoek, voor 50PLUS lid van de Provinciale Staten van Utrecht.

"UTRECHT BLAAST FRISSE BRIES
IN SCHONE LUCHT-AKKOORD"

Tijdens een bezoek van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (van het ministerie I&W). aan de provincie Utrecht heeft 50PLUS-Statenlid Mieke Hoek een aantal vragen kunnen stellen over de uitlaatgassen van de recreatievaart. Men was het er over eens dat dit een belangrijk aandachtspunt is. Het zal worden meegenomen bij de onderzoeken en dergelijke.

"Utrecht blaast frisse bries in Schone lucht-akkoord", aldus staatssecretaris Stientje van Veldhoven (ministerie Infrastructuur & Waterstaat) op 1 juni toen zij de samenwerkingsagenda Gezonde Lucht van de regio Utrecht uit handen van gedeputeerde Mariëtte Pennarts in ontvangst nam. "Utrecht laat hiermee zien dat je met veel partijen tot goede plannen kunt komen en doet op provinciaal niveau wat we landelijk willen. Zij is daarmee een inspiratiebron voor het Rijk."

Gezonde lucht is een gedeeld belang. Iedereen heeft er mee te maken en invloed op. Gedeputeerde Mariëtte Pennarts daarover: "Daarom heeft de provincie Utrecht iedereen - burgers, maatschappelijke instellingen, overheid en bedrijfsleven - uitgenodigd om mee te denken aan oplossingsrichtingen om de lucht schoner te maken. Er is gekozen voor 'co-creatie', een methode op basis van gelijkwaardige inbreng, die goed werkt bij het oplossen van complexe vraagstukken als luchtkwaliteit. "Het resultaat is een Samenwerkingsagenda met een aantal oplossingsrichtingen, waar we ook gezamenlijk mee aan de slag gaan. Het zou mooi zij als we kunnen komen tot een Alliantie Gezonde Lucht in de regio", aldus een publicatie van de provincie Utrecht.

De regio Utrecht vroeg aan de staatssecretaris om harder te sturen op bijvoorbeeld ontmoediging van het gebruik van fossiele brandstoffen, schonere stallen, het afschaffen van subsidie voor het stoken op biomassa, het versnellen van de vervanging van oude voertuigen en meer aandacht voor de fiets als vervoermiddel. Ook houtrook is een issue.
Het Longfonds, een van de deelnemers van het co-creatietraject, dankte de provincie voor het agenderen van dit probleem, dat voor veel gezondheidsoverlast zorgt. De staatssecretaris zegde toe binnenkort met een smoke-alert te komen, waarmee je eenvoudig kan zien of je die dag met je vuurtje een ander overlast bezorgt.

Foto boven: Huisinga Fotografie

schone lucht 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROMINENTE PLEK IN PROVINCIEHUIS

VOOR TEKST ARTIKEL 1 GRONDWET

Dankzij een motie die mede door de Utrechtse Statenfractie van 50PLUS werd ingediend, heeft een speciaal ontworpen muurschildering van Artikel 1 van de Grondwet een prominente plaats gekregen in het Huis van de Provincie. Mieke Hoek voor 50PLUS lid van Provinciale Staten, was op 11 december aanwezig bij de onthulling.

De verdeeldheid in de samenleving en discriminatie nemen toe, constateerden de initiatiefnemers van de muurschildering. Hierdoor zijn waarden als vrijheid, gelijkheid en solidariteit onder druk komen te staan. Zij vinden het daarom belangrijk dat Artikel 1 van de Grondwet bij iedere inwoner van Nederland bekend is en dat er aan de bekendheid wordt bijgedragen wanneer de tekst van het artikel op belangrijke plaatsen in de samenleving zichtbaar is, zo meldt de website van de provincie Utrecht. Om deze tekst een prominente plek te geven in het Provinciehuis dienden GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren en 50PLUS samen een motie in die tijdens de Provinciale Statenvergadering van 6 februari 2017 werd aangenomen.

De onthulling van de muurschildering van Artikel 1 had plaats op de dag na de internationale Dag van de Mensenrechten. Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen door de Verenigde Naties (VN). Met de onthulling van de tekst van Artikel 1 in het Huis van de Provincie, vraagt de provincie Utrecht aandacht voor mensenrechten.

Na de onthulling van de muurschildering konden de aanwezigen deelnemen aan een 'virtual reality experience'. Hoe is het als je tijdens een sollicitatiegesprek gediscrimineerd wordt vanwege je leeftijd? Hoe voel je je als er racistische opmerkingen worden gemaakt in een voetbalkantine, of als je geweigerd wordt bij een horecagelegenheid omdat je in een rolstoel zit?

Aan de hand van drie korte filmpjes liet Art.1 Midden-Nederland de kijker ervaren hoe het is om ongelijk behandeld te worden. Art.1 Midden-Nederland is een expertisecentrum voor gelijke behandeling en discriminatiezaken. Iedereen in Nederland heeft het recht om een melding te doen van discriminatie. Art.1 Midden-Nederland behandelt deze meldingen voor de inwoners van alle gemeenten in de provincie Utrecht.

Foto boven: 50PLUS-Statenlid Mieke Hoek bij de muurschildering van Artikel 1.
Foto onder: De officiële onthulling van de muurschildering werd verricht door de Statenleden Karin Boelhouwer (GroenLinks) en Ayla Schneiders (D66).

Artikel 1A 600 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bankje600

MOTIE GEZONDE BELEVING VAN DE NATUUR

AANGENOMEN

De Utrechtse Statenfracties van 50PLUS, VVD en ChristenUnie hebben gezamenlijk een motie ingediend met als doel dat er meer bankjes in de provinciale natuurgebieden worden geplaatst en dat voor de veiligheid alle bankjes worden voorzien van unieke nummers.

In haar beantwoording omarmde Gedeputeerde Mariette Pennarts het idee en gaf aan snel te inventariseren wat er moet gebeuren om dit te realiseren, zo mogelijk met het betrekken van MBO-leerlingen. Dankzij de drie fracties kan straks nog meer worden genoten van de mooie landschappen.

De motie werd ingediend tijdens de bespreking van de provinciale Begroting 2018 op 6 november. Lees HIER de tekst van de motie.

In een artikel in de huis-aan-huis bladen over de provinciale begroting werd inwoners van de provincie Utrecht gevraagd welke ideeën zij hadden voor verbeteringen in de provincie. Daarop kwam de reactie van een inwoner dat hij graag wandelde, maar af en toe rust wilde nemen en dan miste hij bankjes. Dat bracht 50PLUS, VVD en ChristenUnie tot het gezamenlijk indienen van de motie.
 
Na diverse rampzalige natuurbranden is ontstaan, uit overleg tussen de veiligheidsregio en terreinbeheerders Provincie waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) en staatsbosbeheer (Schoorl) en later uitgerold door het hele duingebied in Noord-Holland, dat het nummeren van de bankjes buiten de bebouwde kom broodnodig was om de locatie van de brandhaard zo nauwkeurig mogelijk te kunnen doorgeven aan de alarmcentrale. De nummers op de bankjes zijn gekoppeld aan GPS-coördinaten zodat de hulpdiensten snel ter plaatse kunnen zijn. Niet alleen bij brand, maar uiteraard ook in geval van andere noodsituaties waarbij politie of ambulance nodig is.

Dankzij 50PLUS, VVD en ChristenUnie in Provinciale Staten van Utrecht wordt de provincie weer veiliger en kan nog meer worden genoten van de mooie landschappen.

De bankjes zoals op de foto worden gemaakt en geplaatst door Zorgboerderij Novalishoeve op Texel. Foto: Staatsbosbeheer Texel

Voor meer informatie zie www.novalishoeve.nl en www.boswachtersblog.nl/texel

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

glas water 600

CONCLUSIE WATERDAG:

ELKAAR NODIG BIJ COMPLEXE WATERPROBLEMEN

In Fort Voordorp in Groenekan had maandag 2 oktober de eerste Provinciale Utrechtse Waterdag plaats. De dag draaide om het versterken van de samenwerking door het uitwisselen van kennis en ideeën. Ook het Utrechtse 50PLUS-Statenlid Mieke Hoek bezocht de bijeenkomst.

In Groenkan waren veel sprekers en anderen van verschillende disciplines. Vertegenwoordigd waren onder meer de provincie Utrecht, de vier regionale waterschappen, belangenorganisaties, zoals LTO en de Nederlandsche Fruittelers Organisatie, en andere overheden, zoals gemeentebesturen en Statenleden, en beheerders van rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Ze spraken over onderwerpen als ruimtelijke adaptatie, bodemdaling, medicijnresten, versterking van de Lekdijk, zoetwatervoorziening en gewasbeschermingsmiddelen. Tijdens het ochtendprogramma werd al snel duidelijk dat overheden en belangenorganisaties elkaar nodig hebben om deze complexe problemen op te lossen. De korte dialogen op het podium werden tijdens het middagprogramma voortgezet in de workshops. In deze kleinere settings kwamen verschillende oplossingsrichtingen op tafel. Deelnemers wisselden veelvuldig contactgegevens uit om op een later moment verder te praten. Hieruit bleek de grote wil onder de aanwezigen om samen te werken.

Een niet te verwaarlozen probleem is de vervuiling van het water door het doorspoelen door de wc van medicijnen, zo werd onder meer geconstateerd. Ook het vele gebruik van medicijnen geeft zorgen. Medicijnresten komen via ontlasting en urine bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties terecht.

Op de website van de provincie Utrecht werd over de provinciale Waterdag onder meer geschreven: "Uitsmijter van de dag was het inspirerende verhaal van Marius Smit, de oprichter van de Plastic Whale Foundation. https://plasticwhalefoundation.com Met humor en in alle openheid vertelde hij over zijn missie om iets te doen aan de 'plastic soep'; de enorme berg plastic die onze grachten, rivieren, zeeën en oceanen vervuilt. Zijn idee is uitgegroeid tot een bedrijf met acht eigen sloepen waarmee plastic uit de grachten van Amsterdam wordt gevist. Hij had dit niet kunnen bereiken zonder de hulp van en samenwerking met verschillende organisaties. Zijn verhaal werd met veel enthousiasme door de aanwezigen ontvangen. Een mooie afronding van een dag waarin samenwerking centraal stond."


 

 MiekeHoek25092017

MOTIE: SNELHEID MOET NAAR 80 KM OP

NOORDELIJKE RING UTRECHT/ZUILENSE RING

Namens de fractie van 50PLUS en mede de SP en de PvdD is in de Provinciale Staten van Utrecht een motie ingediend die behelst de snelheid van de Noordelijke Ring Utrecht (NRU N230)/Zuilense Ring (tussen de A27 en A2) terug te brengen naar één snelheid van 80 km per uur.

In de Statenvergadering van maandag 25 september werd de motie behandeld en vervolgens doorgeschoven naar de Commissievergadering Mobiliteit, Milieu en Economie van 9 oktober. Met als argument dat het van groot belang is dat zodoende meer info beschikbaar komt en dat insprekers de mogelijkheid krijgen hun standpunt uiteen te zetten.

De Statenleden menen ook meer tijd nodig te hebben om zich te laten informeren. Daardoor is er meer kans op een breed draagvlak om de gewenste doelen te bereiken.

In de gezamenlijke motie van 50PLUS  (Statenlid Mieke Hoek, op de foto op het scherm), SP en PvdD wordt onder meer opgemerkt dat de gezondheid van de inwoners het hoogste goed is en er alles aan gedaan moet worden om dit te borgen. Alsook dat luchtverontreiniging schadelijk is voor de gezondheid en milieu. Bovendien wordt gewezen op de zorgplicht om schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging voor de menselijke gezondheid en milieu te vermijden, te voorkomen of te verminderen.

Volgens de indieners van de motie is bij één snelheid van 80 km per uur op de Noordelijke Ring Utrecht (NRU N230)/Zuilense Ring (tussen de A27 en A2) de uitstoot van stikstofdioxide, fijn en ultrafijnstof het laagste.

Een en ander moet volgens de motie worden geborgd in een overeenkomst tussen alle deelnemende partners die betrokken zijn bij de opwaardering van het betreffende traject.

Klik HIER om de volledige tekst van de motie te lezen.


 

 tram600


VOETPAD NAAR BUSHALTE ABCOUDE

OFFICIEEL GEOPEND

Op donderdag 13 juli is het voetpad van Abcoude naar de Carpoolplaats bij de A2 geopend. Deze is tot stand gekomen door inzet van de fractie van 50PLUS Utrecht. Dit voetpad was nodig omdat de bushalte voor de buslijn 126 van Abcoude naar Mijdrecht was komen te vervallen en verplaatst naar de carpoolplaats bij de A2. De voetgangers moesten via een onverlicht brom- en fietspad naar de carpoolplaats.

Dit was onverantwoordelijk en onveilig vond de fractie. De fractie van 50PLUS heeft Veilig Verkeer ingeschakeld en gevraagd om de situatie te bekijken en met een rapport te komen. Dit rapport maakte de provincie en de gemeente met de grond gelijk en er moest met spoed een voetpad komen. Martine Baay en Mieke Hoek waren bij de opening aanwezig

Voor meer info zie de link naar RTV Utrecht en het artikel in een huis aan huisblad.

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1639547/voetpad-en-verlichting-tussen-abcoude-en-carpoolplaats-a2.html

Abcoude2

 Artikel in Huis aan huisblad "Het Witte Weekblad" in de gemeente De Ronde Venen waar Abcoude onder valt:

Het heeft wat voeten in de aarde gehad en Mieke Hoek, Statenlid voor 50PLUS in de provincie Utrecht, Martine Baay Eerste Kamerlid voor 50 PLUS en Cees Spanbroek van de OBV, Ouderenbelangenvereniging, hebben heel wat werk moeten verzetten voor het zover was maar uiteindelijk is het toch gelukt en op 13 juli werd het voetpad naar de Carpoolplaats in Abcoude officieel geopend.

 

abcoude3
Foto: Caroline Stroer

 Naar aanleiding van vele bezorgde brieven van inwoners uit Abcoude heeft Mieke Hoek een initiatiefvoorstel ingediend bij de Staten. De aanleiding was het feit dat na de nieuwe concessie van vervoerder Syntus de bushalte in de Piet van Wijngaerdtlaan in Abcoude verplaatst is naar de carpoolplaats aan de A2. De nieuwe halte ligt op 800 meter afstand van de vroegere halte en kan door voetgangers alleen bereikt worden via het fietspad dat langs de Burg. Des Tombesweg ligt.

Het gebruik van het fietspad zorgt voor gevaarlijke situaties omdat het in beide richtingen gebruikt wordt. Ook is er sprake van onvoldoende verlichting. 'De kwestie is aangekaart bij Veilig Verkeer Nederland maar dat duurde ongeveer vijf maanden en er gebeurde niets', meldt Hoek. Martine Baay vervolgt: 'We hebben toen het bestuur van Veilig Verkeer Nederland benaderd en binnen een week kregen we antwoord en kwam iemand van Veilig Verkeer Nederland de situatie bekijken.

Daaruit kwam een rapport waarin Veilig Verkeer aangaf dat het hier inderdaad om een gevaarlijke situatie ging. Hun aanbeveling was om gebruik te maken van de brede tussenberm direct na de rotonde binnen de kom om de afstand tussen twee haltes te verkleinen. Veilig Verkeer adviseerde om met spoed openbare verlichting aan te brengen langs het hele fietspad en tevens het trottoir vanaf de Piet van Wijngaerdtlaan door te trekken tot aan de carpoolplaats.

De motie ingediend door de VVD waarin zij pleiten voor directe aanleg van een voetpad voorzien met bankjes en verlichting werd unaniem overgenomen door de raad. Na gesprekken tussen wethouder Alberta Schuurs en Gedeputeerde Jacqueline Verbeek is overeengekomen om de kosten te delen dus 50/50 voor zowel gemeente als provincie.

Op verzoek van 50 PLUS is nu ook het bushokje aan alle kanten dichtgemaakt maar wel transparant. Het wachten is nu alleen nog op de zes lichtmasten die door City Tec zullen worden aangesloten op het elektriciteitsnet van Stedin. Een woordvoerder van Stedin geeft aan dat Stedin de vergunning hiervoor heeft aangevraagd bij de gemeente. Die is verleend en volgens City Tec zullen in de laatste week van juli de lantaarnpalen geplaatst worden.


BELLOPAD IN VINKEVEEN GEOPEND

BELEEF CULTUUR EN NATUUR LANGS HET OUDE SPOOR

 wandelingklein

 Maandag 26 juni is het BELLOPAD officieel geopend.

De Provinciale Staten heeft subsidie voor de realisatie goedgekeurd.

Martine Baay, fractiemedewerker en Mieke Hoek, Statenlid waren voor

de opening uitgenodigd en hebben de wandeling naar de plaats van

de opening gemaakt. Dit was maar een stukje van een half uurtje.

De totale wandeling is ongeveer 5 uren.

Het BELLOPAD is een prachtig wandelpad van Uithoorn naar Abcoude.

Aangelegd over een voormalige spoorroute.

De naam BELLO komt van de laatste locomotief die de route heeft gereden.

Voor meer informatie kijk op www.bellopad.nl


NATIONAAL PARK HEUVELRUG EEN FEIT

Nationaal Park Heuvelrug

Statenlid Mieke Hoek bezocht op 7 juni de bijeenkomst Nationaal Park Heuvelrug waarbij het uitgangspunt is één Nationaal Park Heuvelrug van Grebbeberg tot Gooimeer waarmee de bijzondere natuur beschermd en ontwikkeld kan worden.

Zie voor meer info [klik hier]


 

 


Liane den Haan 250

LIANE DEN HAAN NIEUWE
LIJSTTREKKER 50PLUS

Liane den Haan is tijdens de digitale Algemene Ledenvergadering van 3 oktober gekozen tot de nieuwe lijsttrekker van 50PLUS, met Corrie van Brenk als zeer goede tweede.

50PLUS heeft een roerige tijd achter de rug, waarin heel veel is gebeurd. Niet zelden werd er door de pers alleen maar gewezen op de interne conflicten binnen de vereniging 50PLUS en raakte het uitstekende werk van onze politici in de Eerste en Tweede Kamer, maar ook in de Provinciale Staten en de gemeenteraden journalistiek op de achtergrond.

Ik spreek het vertrouwen uit dat met de keuze van de leden voor Liane den Haan 50PLUS enthousiast kan gaan werken aan een goed resultaat bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Want een sterk 50PLUS is meer nodig dan ooit.

Laten wij in onze mooie provincie als één man achter Liane gaan staan en er (mede) voor zorgen dat 50PLUS volgend jaar een goede verkiezingsuitslag heeft. Alleen dan kunnen we voor onze kiezers wat bereiken op het gebied van onder meer koopkracht (pensioenen), betaalbare en goede zorg, leeftijdsbestendige woonruimtes en veiligheid.
Want de kiezer, daar gaat het om en niets anders.

Alfons Leerkes, voorzitter 50PLUS Utrecht

GOEDE VERGADERING
MET GROOT AANTAL
BELANGRIJKE PUNTEN


VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 50PLUS PROVINCIE UTRECHT 9 NOVEMBER 2019

U heeft wat gemist. Op 9 november 2019 waren er 35 leden van de 50PLUS-partij woonachtig in de provincie Utrecht aanwezig tijdens de Provinciale Algemene Ledenvergadering 50PLUS Provincie Utrecht in De Brug te Amersfoort. Zogezegd een volle bak. Een mooie opkomst. Daar zijn we blij mee. Ook mochten wij ontvangen het Tweede Kamerlid Corry van Brenk en ons Statenlid Mieke Hoek en de bestuurder namens 50PLUS in het Waterschap Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, Rob van den Hoek.

De laatste twee hebben de aanwezige leden een kijkje geboden in de activiteiten als bestuurder waar zij vanaf het vervullen van de benoeming in begin 2019 te maken hebben gehad. Ook een groot aantal leden, die zich aangemeld hebben betrokken te willen zijn bij de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 van een aantal gemeenten in de provincie Utrecht. Natuurlijk onze leden die getrouw de vergadering bezoeken.

Het afdelingsbestuur stond voor de taak om samen met de aanwezige leden een gevulde agenda af te werken. Zoals de verkiezingen van enkele functies.

Twee functies binnen het bestuur waren vacant, die van penningmeester en van algemeen bestuurslid. Richard Postma, hij was al gekozen als algemeen bestuurslid, is gekozen als penningmeester 50PLUS en Paul Walraven heeft de functie van penningmeester ingeruild voor de functie van algemeen bestuurslid voor welke hij door de vergadering is gekozen. Beide heren wensen wij succes bij taak.

Ervaring van een politicus in het dagelijkse werk is voor ons als buitenstaander interessant om te weten. Vooral de resultaten van de inspanningen zijn dan een compliment waard.

Mieke Hoek presenteerde als ervaren Statenlid (voor de derde maal gekozen) de resultaten van haar inzet. Prachtig succes bij het indienen van vier moties, waarbij zij het initiatief nam samen met andere partijen, die alle vier resulteerde in het aanvaarden van de moties.
Samenwerken met andere partijen is als een kleine partij niet altijd eenvoudig. Dat kost veel energie, geduld en overredingskracht.

De moties gingen over:

1. Meer toiletten in openbare ruimten. Toegankelijkheid van de openbare ruimte wordt voor veel mensen groter als er voldoende toiletten zijn. De afwezigheid hiervan belemmert hen in het vrij bewegen daarin;

2. Geen vislood in het milieu. Hengelaars verliezen, ongewild, jaarlijks naar schatting 54.000 kilo lood in het zoete oppervlaktewater en jaarlijks komt 470.000 kilo terecht in zee- en kustwateren. Dit is slecht voor de natuur en heeft directe gezondheidsrisico’s;

3. Geen 130 km/u op de A2 overdag. Geeft meer uitstoot aan C02, stikstof en fijnstof. Deze hebben negatieve effecten op de luchtkwaliteit welke gezondheidsschade oplevert voor omwonenden:

4. Kwaliteit van Regiotaxi staat voorop. Overdracht van het contractbeheer aan de gemeenten geeft geen garantie dat de kwaliteit en kwantiteit van het aanbod gegarandeerd blijft. Versnippering ligt op de loer. Onduidelijkheid voor de gebruikers is funest.

Meer over deze moties is links hiernaast op de pagina te lezen.

Zo zie je maar dat de inzet van Mieke Hoek leidt tot duidelijke verbeteringen waar we allen wat aan hebben. Chapeau.

Rob van de Hoek, voor 50PLUS algemeen bestuurder bij het waterschap HDSR te Houten, vertelde over zijn ervaringen in een overzicht van activiteiten waaruit blijkt welke invloed je kunt hebben als 50PLUS.
Onder andere dat je direct invloed hebt op het verantwoord besteden van belastinggelden die wij allen rechtstreeks moet betalen.

Hij gaf aan daarom trots te zijn op het bereikte succes want de belastingbetaler wordt het komende jaar ontzien. Deze betaalt dan slechts de inflatie als verhoging.

Rob van den Hoek ging in op de taken van het Waterschap. Deat zorgt vooral voor veilige dijken en de kwaliteit van oppervlaktewater, ook zorgt het er voor dat hetgeen rioolwater wordt genoemd, zodanig behandeld en gereinigd wordt dat dit weer zo schoon mogelijk wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater.

De uitdaging en kostenverhogende factoren zitten in de toekomst in het verder verwijderen van Nanodeeltjes, medicijn en drugsresten enz. uit het rioolwater.
Rob van den Hoek is als 50PLUS-bestuurder tevens actief als vicevoorzitter in de landelijke vereniging waterschapbestuurders. Goed dat we zo een betrokken bestuurder hebben in zo een belangrijk onderwerp als water.

Het bestuur provincie Utrecht presenteerde het resultaat van de voorbereidingen op deze verkiezingen.
 
Tijdens de vorige PAV op 11 mei 2019 heeft de voorzitter, de heer Alfons Leerkes, het ambitieuze plan bekend gemaakt dat wij ernaar streven om in dertien gemeenten in de provincie Utrecht mee te gaan doen met de verkiezingen. Dit zijn op dit moment twaalf potentiële gemeenten. Van acht gemeenten hebben zich potentiële kandidaten aangemeld.
Een gemeente heeft moeite om kandidaten te vinden. In drie gemeenten is een Seniorenpartij actief. Deze drie gemeenten worden benaderd voor een gesprek over transformatie naar de 50PLUS-partij.

In 2020 zullen we op dit voor 50PLUS zo belangrijk terrein verder zijn als in de deelnemende gemeenten de juiste potentiële kandidaten geworven zijn. Tijdens de Provinciale Ledenvergadering in 2020 zal het afdelingsbestuur dit resultaat presenteren. Wij kijken er naar uit. U ook?

De eerst volgende ledenvergaderingen van de afdeling Utrecht staan gepland voor 18 april en 7 november 2020. U kunt deze 2 data alvast in uw agenda noteren. U wordt op tijd nader geïnformeerd over de agenda en de locatie.

  

VERSLAG ALGEMENE
LEDENVERGADERING
50PLUS UTRECHT

Op zaterdag 11 mei 2019, een mooie zonnige dag, nam een aantal en-thousiaste 50PLUS leden uit de provincie Utrecht de moeite om de Algemene Ledenvergadering van de Provincie Utrecht bij te wonen in Restaurant de Roskam in Achterveld. Algemene Ledenvergaderingen zijn een moment waarbij bestuur en leden bijeenkomen om elkaar te informeren en waarbij ook belangrijke zaken aangaande de partij besproken en besloten worden.
De vergadering kreeg het verzoek om drie functionarissen te kiezen, de secretaris en twee algemeen bestuursleden. Joop Mays, in 2018 gekozen als algemeen bestuurslid, heeft vanaf 1 december 2018 gefunctioneerd als  waarnemend secretaris/vicevoorzitter en heeft zich kandidaat gesteld als secretaris. Annelies Hart, sinds 19 februari 2019 waarnemend  algemeen bestuurslid, en Richard Postma, sinds 1 april 2019 waarnemend  algemeen bestuurslid, stelden zich kandidaat voor de functie van algemeen bestuurslid. Alle drie zijn zij door de aanwezige leden benoemd.

Terugblik verkiezingscampagne Provinciale Staten Utrecht en Waterschap Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.
Mieke Hoek is wederom gekozen in de Provinciale Staten van Utrecht en voor de eerste maal neemt 50PLUS ook zitting in het bestuur van het Waterschap Stichtse Rijnlanden in de persoon van Rob van den Hoek.
De verkiezing Provinciale Staten Utrecht heeft ongeveer 4000 meer stemmen opgeleverd dan in 2015. Helaas nog niet genoeg voor een tweede zetel in de Staten. De Regiegroep (waarin zitting hadden Joop Mays, Mieke Hoek en Rob van den Hoek) heet gezamenlijk de campagne voorbereid en uitgevoerd. Met beperkte middelen hebben zij een hele goede campagne gevoerd en zijn hierbij ook binnen budget gebleven. 
Naast het succes in de Provincie Utrecht is er ook nog een ander prachtig resultaat te melden. Waterschappen besturen ook over de Provinciegrenzen heen. Zo heeft de provincie Utrecht vier Waterschappen (gedeeltelijk) binnen haar grenzen. Een van de waterschappen waar we ook een succes kunnen melden is het Waterschap Veluwe en Vallei. 50PLUS heeft daar twee zetels veroverd waardoor de nummer 3 op de lijst (Annelies Hart, woonachtig in Baarn) een commissieplaats mag innemen.

Werving en behoud van leden.
Meer leden en meer stemmen voor 50PLUS bij toekomstige verkiezingen, dat moet het resultaat zijn van het nieuw te starten beleid voor het behouden van en werven van (nieuwe) leden. Dat maakt ons politiek sterker.  De heer Gielisse, algemeen bestuurslid hoofdbestuur 50PLUS-partij en tevens contactpersoon voor ons provinciale bestuur, heeft de aanwezige leden geïnformeerd over de nieuwe lijn betreffende werving en behoud van leden 50PLUS. Dit beleid is vastgelegd in de notitie  “Ledenwerving en ledenbehoud”.

Presentatie Federatie Natuur en Milieu.
In de Provinciale Algemene Ledenvergadering van 30 augustus 2018 heeft het bestuur de belofte gedaan om in de Algemene Ledenvergadering ook voor 50PLUS belangrijke thema’s in de vorm van discussies en/of presentaties aan de orde te laten komen.
Deze keer hadden we Ieke Benschop, Projectleider Federatie Natuur en Milieu Utrecht, uitgenodigd om ons door middel van een presentatie te informeren over een actueel onderwerp betreffende milieu en duurzaamheid. Een boeiend onderwerp  met nogal wat “eyeopeners” bij de leden. Het leverde veel vragen en een boeiende discussie op.
De leden hebben zeer positief gereageerd op deze presentatie en op het voornemen van het bestuur om op elke Algemene Ledenvergadering een dergelijke presentatie te (laten) geven.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022.
Tot slot heeft de afdelingsvoorzitter, Alfons Leerkes, de vergadering meegenomen in een vooruitblik naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Het bestuur heeft de ambitie om in 13 van de 26 gemeenten in de provincie Utrecht mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingen. Om dit te kunnen realiseren wordt nu al begonnen met de voorbereiding hiervan.
Joop Mays,
Secretaris/Vicevoorzitter
50PLUS afdeling Provincie Utrecht.

________________________________

 ROB VAN DEN HOEK IN
HOOGHEEMRAADSCHAP

Op de dag van de Provinciale Statenverkiezingen, woensdag 20 maart, hadden ook de Waterschapsverkiezingen plaats. Namens 50PLUS werd Rob van den Hoek gekozen in het Hoogheemraadschap Stichtste Rijnlanden. 
Onder de titel ‘Hart voor water’ heeft 50PLUS het Hoofdlijnenprogramma 2019-2023 opgesteld. Dat programma is HIER te lezen.
Er is ook een FLYER waarin valt te lezen waar 50PLUS in het Hoogheemraadschap voor staat.

Rob van den Hoek 250

Rob van den Hoek, namens 50PLUS gekozen in het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Waterschap


 nederland1

_______________________________

PRIVACYVERKLARING

Als gevolg van de nieuwe privacywetgeving kent ook 50PLUS een privacyverklaring. Deze verklaring informeert u onder meer hoe 50PLUS persoonsgegevens verwerkt, welke doeleinden 50PLUS hiervoor heeft en welke privacyrechten u heeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen 50PLUS. Klik HIER om kennis te nemen van de volledige tekst van de verklaring.